ALKOHOLOWE ZAGROŻENIA

Szybkie samochody, brawura, brak wyobraźni, często brak doświadczenia są najczęstszymi przyczynami tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Jednak jazda po alkoholu wciąż pozostaje jedną z ich głównych przyczyn. Z danych statystycznych kraju wynika, że w roku 2022 pijani kierowcy spowodowali 1415 wypadków, w wyniku których zginęły 172 osoby, a 1 690 zostało rannych.
To tragiczne skutki nieodpowiedzialnych decyzji za kierownicą.

– A jak ta sytuacja wyglądała w naszym mieście? – Zwracam się do podkomisarza Tomarza Drzała z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

– W zakresie wyżej wymienionych zdarzeń policja zbiera i utrwala dowody popełnionych przestępstw i wykroczeń. Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, lub pod w pływem środka odurzającego przedstawia się następująco – w 2022 roku 182 postępowania, w 2023 od stycznia do września 114 postępowań. Chodzi tu o pijanych. Zaś za prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, czyli wykroczenia, w 2022 roku było 180 postępowań, a od stycznia do września 2023, 145 postępowań Niestety, brak jest ewidencjonowania danych statystycznych w zakresie wieku. Porównując powyższe dane, można przypuszczać, że rok 2023 zamknie się podobnie jak poprzedni. Kary dla pijanych i odurzonych kierowców są surowe. W 2023 roku konsekwencjami jazdy po alkoholu w przypadku wykroczenia może być kara finansowa od 2 500 do 30 000 zł, ograniczenie wolności do 30 dni oraz zakaz prowadzenia pojazdu przez 3 lata. Jednak informacje na temat zagrożenia, jakie niesie jazda pod wpływem alkoholu prezentują się mało optymistycznie. Niestety, kierowca pod wpływem alkoholu lub innych środków podobnie działających, ma bowiem zaburzone funkcje poznawcze, takie jak: logiczne myślenie, koncentracja uwagi, ocena odległości. Stanowi zatem potencjalne zagrożenie dla współużytkowników dróg. Kierowcy często myślą, że jeżeli wypili parę godzin wcześniej dwa piwa, to mogą zasiąść za kierownicę. Należy pamiętać, że mężczyzna o wadze 80 kg, który wypił dwa półlitrowe piwa 5-proc., będzie eliminował alkohol ponad 6 godzin. Kobieta o wadze 60 kg tę samą dawkę będzie spalała przez 10 godz.

– Coraz więcej mówi się o przemocy domowej i przeciwdziałaniu jej. Według jednej z definicji  przemoc w rodzinie zaczyna się od: codziennej krytyki, upokarzania, po dotkliwe wyzwiska, groźby, zastraszanie, szantażowanie, nękanie, śledzenie, stawianie zakazów. Jeżeli do tego dochodzi jeszcze alkohol lub inne używki odurzające, to sytuacja staje się niebezpieczna. Jakie są zatem podejmowane przez policję środki w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej?

– To przede wszystkim wdrożona na terenie miasta przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji procedura „niebieskiej karty”. I tak w roku 2022 odnotowano 238 przypadków, w tym 106 osób stosujących przemoc domową pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie. Zaś w 2023 roku od stycznia do września odnotowano 133 przypadki, w tym 62 osoby stosujące przemoc  domową, będące pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie. Ponadto policja współpracuje z innymi instytucjami w celu przeciwdziałania przemocy domowej. W ramach tej współpracy funkcjonariusze biorą udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych, gdzie organem wiodącym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz grup diagnostyczno-pomocowych. Głównym zadaniem tych grup jest udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy oraz oddziaływanie na osoby stosujące przemoc, w tym kierowanie tych osób do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych.

– Jakie inne działania podejmuje KMP w Rzeszowie w celu zapobiegania alkoholizmowi i jego skutkom?

– To przede wszystkim współpraca policji z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Udział w pracach komisji i współdziałanie w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym. W tym kierowanie osób na badania biegłych sądowych w zakresie stwierdzenia problemu uzależnienia oraz skierowanie na leczenie odwykowe.

– Jakie są jeszcze działania profilaktyczne?

– Realizacja programu „Alkohol ogranicza dostępność”, to działania zmierzające do ograniczania sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Polegają one na dokonywaniu częstych kontroli punktów sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania ustawowych postanowień. Rocznie takich kontroli przeprowadza się w około 150 w punktach sprzedaży i 50 w lokalach gastronomicznych. Ponadto KMP prowadzi od wielu lat działania edukacyjno-profilaktyczne skierowane do uczniów szkół na terenie miasta, uświadamiając o konsekwencjach prawnych, związanych z używaniem alkoholu, uprawianiem, udostępnianiem oraz sprzedażą środków psychoaktywnych. Corocznie organizujemy kilkaset spotkań profilaktycznych z: młodzieżą szkolną, rodzicami i kadrą pedagogiczną.

– Dziękuję za rozmowę.

Krystyna Małecka

Publikacja dofinansowana ze środków Gminy Miasto Rzeszów

Tu możesz zwrócić się o pomoc:
* Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień, Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, tel. 17 85 81 181, 17 86 240 18.
* Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 17, tel. 17 861 17 44.