I PODKARPACKI KONKURS PIOSENKA O RZESZOWIE”

I PODKARPACKI KONKURS PIOSENKA O RZESZOWIE”
Pod honorowym patronatem prezydenta miasta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca
Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym Konkursie solistów, kompozyto­rów i autorów tekstów. Mamy nadzieję, że ten projekt stanie się niezwykle barwnym i radosnym świętem piosenki o Rzeszowie. Zachęcamy Was do zaprezentowania zarówno tych znanych i lubianych jak i nowych utworów o naszym pięknym mieście. Wszystkim życzymy powodzenia w zmaganiach konkursowych!
REGULAMIN KONKURUSU:
1. Postanowienia ogólne: organizatorem konkursu jest Rzeszowski Dom Kultu­ry, współorganizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, konkurs odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 12:00 w Teatrze Maska w Rzeszowie, ter­min nadesłania zgłoszeń upływa 13 listopada 2015 r., termin nadesłania nowych kompozycji na płytach CD wraz z tekstem piosenki upływa 6 listopada 2015 r., organizator umożliwia nieodpłatne pobranie podkładów muzycznych w wersji elektronicznej piosenek ze zbiorku „Zakochani w Rzeszowie” www.echo.erzeszow. pl, www.rdk.rzeszow.pl, biorąc udział w festiwalu uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun) oświadcza, że zapoznał się z niniej­szym regulaminem i wraża zgodę na jego postanowienia, organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający oraz obsługę techniczną.
2. Cel Konkursu: popularyzacja piosenek o Rzeszowie, pomoc utalentowanym osobom w rozwijaniu osiągnieć artystycznych, inspirowanie do rozwijania własnej twórczości, konfrontacja dorobku artystycznego, włączenie się w życie kulturalne miasta.
3. Kategorie wiekowe. Do udziału w konkursie zapraszamy solistów w nastę­pujących kategoriach wiekowych: I kategoria 13 – 15 lat, II kategoria 16 – 19 lat, III kategoria 20 i więcej lat.
4. Zasady udziału w konkursie: konkurs jest jednoetapowy, a przesłuchania mają charakter otwartego dla publiczności koncertu; wykonawca prezentuje jeden utwór wyłącznie o tematyce rzeszowskiej; uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym z płyty w formacie AUDIO; czas wykonania utworu nie może przekroczyć 4 minut; wykonawca może wykonać drugi utwór, jeżeli jest to nowa, wcześniej niewykonywana piosenka o tematyce rzeszowskiej (wiek autorów tekstu i muzyki nie podlega ocenie jury), prosimy o dołączenie nowych tekstów wraz z zapisem nutowym, dotąd niepubli­kowanych utworów do karty zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska autora. UWAGA! Autorom nowych tekstów i kompozytorom nie przysługuje wynagrodze­nie. Każdy uczestnik zobowiązany jest wpłacić akredytację w wysokości 20 zł od osoby na konto organizatora konkursu: Rzeszowski Dom Kultury ul. Staromiejska 43 a, 35 – 231 Rzeszów, nr konta: PEKAO Bank Polski: 17 1020 4391 0000 6202 0145 0766, z dopiskiem „Konkurs Piosenki o Rzeszowie” oraz imię i nazwisko uczestnika, w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2015 r. Komplet doku­mentów (wypełnioną kartę zgłoszenia oraz kopię dowodu wpłaty) należy przesłać do 13 listopada 2015 r. na adres biura organizacyjnego: Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa ul. Staroniwska 46, 35-101 Rzeszów.
Rezygnacja z udziału w konkursie może nastąpić do 13 listopada 2015 r. Pod­stawą zwrotu akredytacji jest forma pisemna w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2015 r. Osoby biorące udział w konkursie przyjeżdżają na koszt własny. W trakcie konkursu uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów. Każdy uczestnik winien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. Podkłady muzyczne na płycie CD i tylko w formacie AUDIO należy dostarczyć w dniu konkursu do akustyka. Kolejność występów będzie ustalona przez organizatora i udostępniona 25 listopada 2015 r. na stronie www.rdk.rzeszow.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list uczestników.
5. Prawa własności intelektualnej. Uczestnik wyraża zgodę (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun) na wykorzystanie przez organizatora wizerunku oraz zdjęcia wykonanego podczas konkursu i przenosi na organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem oraz zdjęciem. Powyższe prawa przechodzą na orga­nizatora z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału w konkursie. Z chwilą dokona­nia zgłoszenia do udziału w konkursie przez uczestnika organizator nabywa całość autorskich praw majątkowych uczestnika do wizerunku, zdjęcia na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, równocześnie i integralne nadawanie z inną organizacją radiową lub telewizyjną.
6. Jury. Jury festiwalowe: Jerzy Dynia, Jacek Ścibor, Bożena Stasiowska Chro­bak. Powołane przez organizatora jury oceniać będzie wykonawców według następujących kryteriów: dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawców, staranność wykonania (intonacja, dykcja, interpretacja), aranżację, ogólny wyraz artystyczny. Jury może dodatkowo nagrodzić nowy utwór o Rzeszowie, jeśli w sposób szczególny wyróżni się on tekstem i muzyką. Oceny członków jury są tajne. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji.
7. Nagrody: statuetka przyznana w kategorii GRAND PRIX oraz płyta „Zako­chani w Rzeszowie”, statuetka oraz płyta „Zakochani w Rzeszowie” w każdej kategorii wiekowej I,II,III miejsce, wyróżnienia w formie dyplomów.
8. Biuro organizacyjne Konkursu: Rzeszowski Dom Kultury filia „Staroniwa”, ul. Staroniwska 46, 35-101 Rzeszów. Urszula Szpila- koordynator, tel.: 509 262 569 lub 17 860 33 03, e-mail: urszula.szpila@r