Marian Pietryka

Marian Pietryka – ukończczył WSP w Rzeszowie – mgr matematyki oraz podyplomowe ”Instruction in business administration” – The Burlington School w Londynie- nauczyciel matematyki, dyrektor Gimnazjum. Radny Miasta Rzeszowa II Kadencji- przewodniczący Komisji Kultury i Sportu. Od 1990 jest dyrektorom, najpierw Szkoły Podstawowej nr 35, a od 1999   Gimnazjum nr 9 im. św. Królowej Jadwigi. Placówki te organizował od podstaw. Równocześnie w latach 1994 – 2003 byłem dyrektorem rzeszowskiej Filii Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu-organu założycielskiego Wyższej Szkoły Bankowej, następnie Policealnej Szkoły Bankowości Informatyki i Finansów w Rzeszowie. Kierowane przez niego placówki osiągały bardzo dobre wyniki dydaktyczne jak również ekonomiczne.

Gimnazjum nr 9 jest laureatem wielu prestiżowych ogólnopolskich konkursów i projektów i uchodzi za jedną z najlepszych placówek w regionie. Osiągnięcia szkoły zostały dostrzeżone dlatego została włączona do programu szkół stowarzyszonych UNESCO (ASP). Placówka cieszy się wysoką popularnością i oceną uczniów, rodziców a także organu prowadzącego i nadzorującego szkołę. Od szeregu lat uczniowie uzyskują najwyższe wyniki na egzaminie gimnazjalnym (średnia punktów w szkole jest o 5 pkt. wyższa niż średnia w Rzeszowie, a o 10 pkt. niż w województwie). W konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty szkoła, od początku funkcjonowania , uzyskuje czołowe miejsca województwie pod względem ilości laureatów i finalistów. W 2006 Gimnazjum nr 9 uzyskało tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Super Szkoła. Osiągnięcie to efekt dużej aktywności szkoły w wielu dziedzinach oraz licznych sukcesów w konkursach artystycznych, sportowych, a także wysokich wyników w nauce. W wyniku skutecznych starań Dyrektora szkoła realizuje kilka ogólnopolskich i międzynarodowych programów dydaktycznych m.in. “Globe” – program ekologiczno-badawczy, w którym po raz kolejny Gimnazjum nr 9 okazało się najlepsze w kraju oraz “Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie” – ogólnopolski program rozwoju kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości.

Jako autor wielu projektów skutecznie pozyskuje środki z funduszy europejskich na działalność bieżącą, remonty i rozwój szkoły. Jego autorski program „Gimnazjum bez korepetycji” zyskał wysoką ocenę komisji, a uzyskane środki z EFS pozwoliły na realizację zajęć pozalekcyjnych we wszystkich gimnazjach w Rzeszowie. W ostatnich latach przy pomocy Władz Miasta i środków unijnych wykonał remont szkoły, budowę krytego kortu do tenisa ziemnego oraz nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska szkolnego.

Był organizatorem międzynarodowych wielu  projektów w ramach programów Socrates-Comenius i Młodzież dla Europy ze szkołami z Francji, Hiszpanii, Szwecji, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy i Węgier. Dwukrotnie, przy współudziale Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, organizował w Rzeszowie, w ramach projektu Socrates Arion, wizyty studyjne dla pracowników oświatowych różnego szczebla krajów Unii Europejskiej. Prezentując i promując nasze miasto.

M.Pietryka podejmuje wiele działań zmierzających do eliminowania przejawów ksenofobii i nietolerancji, m.in. w ramach projektów: “W kręgu Islamu” – ze Stowarzyszeniem “Arabia” i “Przywróćmy pamięć” przy współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Z jego inicjatywy szkoła uczestniczy w projekcie “Adopcja serca” opiekując się osieroconą dziewczynką z Zambii.

W ubiegłym roku uczniowie Gimnazjum nr 9 reprezentowali nasz kraj na międzynarodowej konferencji w RPA..

M.Pietryka. Opracował skuteczny system wychowawczy, który pozwala minimalizować problemy niedostosowania społecznego wśród podopiecznych. Mimo tego, że szkoła swoim obwodem obejmuje uczniów ze środowisk zdemoralizowanych i zagrożonych, w placówce udało się uniknąć skrajnych sytuacji wychowawczych. Nie bez znaczenia jest udział uczniów w bardzo licznych kółkach przedmiotowych i zajęciach rozwijających zainteresowania (51 różnych zajęć, w których bierze udział 60 % uczniów). W szkole realizowane są zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, które skutecznie zapobiegają agresji i zachowaniom ryzykownym, kształtują umiejętności prospołeczne wśród uczniów, pokazują perspektywy dobrego i zdrowego życia, uczą sposobu radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Był współzałożycielem, pełniąc w latach 1992-2007 funkcję prezesa, Spółdzielni Budownictwa Domów Jednorodzinnych „Drogowiec” przy MPDiM , dzięki której powstało przy ulicy Na Skały w Rzeszowie osiedle domów w zabudowie szeregowej. Za swoją działalność zawodową był wielokrotnie wyróżniany nagrodą Prezydenta Miasta Rzeszowa , pięciokrotnie nagrodą Kuratora Oświaty, trzykrotnie nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Zostałem również odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz medalem Zasłużony dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych.