Nowe zasady programu stypendialnego!

W dniu 26 marca 2024 r. została podjęta przez Radę Miasta Rzeszowa Uchwała Nr XCIV/2182/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla młodych twórców w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości, wprowadzająca nowe zasady programu stypendialnego.

Najważniejsze zmiany w programie stypendialnym dla wniosków o przyznanie stypendium, które będą składane od bieżącego roku:
1) Wnioski stypendialne należy składać:
– elektronicznie w przygotowywanym systemie (korespondencja również odbywać się będzie poprzez system elektroniczny, informacja o systemie zostanie podana na stronie Urzędu przed terminem składania wniosków),
– w okresie od 1 października do 31 października danego roku (dotychczas wnioski były składane do 31 sierpnia),
– przez pełnoletniego kandydata do stypendium lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata (nie będzie już składania wniosków przez wnioskodawców, którymi mogły być szkoły/uczelnie, instytucje kultury czy inne podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury i sztuki).
2)Komisja Stypendialna będzie mogła zasięgnąć opinii ekspertów w różnych dziedzinach z zakresu kultury i sztuki, którzy przedstawią swoją rekomendację dla wniosków.
3)Kandydat do stypendium składający wniosek wykazuje osiągnięcia artystyczne uzyskane w okresie:
– od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku, w którym składany jest wniosek – dla uczniów,
-od 1 października roku poprzedniego do 30 września roku, w którym składany jest wniosek – dla studentów.
W związku ze zmianą okresu za jaki można wykazywać osiągnięcia dla wniosków składanych w 2024 r. okres ten będzie dłuższy:
– od 1 lipca 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku – dla uczniów,
– od 1 lipca 2023 roku do 30 września 2024 roku – dla studentów. (dotychczas był to okres od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca roku, w którym składany był wniosek).
4) Zmiany w wymaganiach dla kandydata do stypendium:
– w zakresie uzyskiwanych osiągnięć w ramach członkostwa w klubach lub zespołach (tanecznych, aktorskich lub innych form artystycznych) – musi reprezentować klub lub zespół, którego siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
– uzyskuje wysokie miejsca bądź wyróżnienia w szczególności w konkursach, festiwalach, zawodach, turniejach, przeglądach artystycznych o zasięgu co najmniej wojewódzkim (do tej pory był zasięg regionalny),
– wykazuje we wniosku informacje o uzyskanych co najmniej 2 i nie więcej niż 5 osiągnięciach artystycznych (było wymagane co najmniej 1 osiągnięcie).
5)Zmianie uległy również załączniki do wniosku stypendialnego – nie będą wymagane:
– plan pracy stypendysty na okres pobierania stypendium,
– dokumenty potwierdzające liczbę uczestników konkursów, zawodów, przeglądów itp.
6)Wymagane będzie złożenie wraz z wnioskiem:
a)dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne kandydata do stypendium:
– dyplomy, certyfikaty, wyróżnienia (w przypadku dokumentu wystawionego dla zespołu lub grupy, których członkiem jest kandydat do stypendium, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający powyższy udział np. zaświadczenie podpisane przez kierownika zespołu),
– wyniki konkursów, protokoły lub zaświadczenia podpisane przez organizatorów przedsięwzięć artystycznych (wymagane o ile na dyplomach nie będzie informacji m.in. o zasięgu konkursu, dacie, miejscowości lub formule konkursu online bądź zamiast dyplomów).
b) zaświadczenia potwierdzającego status ucznia lub studenta szkół, w okresie poprzedniego roku szkolnego lub akademickiego (czyli za okres uzyskiwania osiągnięć, bez możliwości późniejszego uzupełnienia, nie będzie uznawane świadectwo szkolne).
7) Stypendium będzie wypłacane jednorazowo na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń (wszystkie niezbędne dane do celów ewidencyjnych i podatkowych zawarte są w nowym wzorze wniosku), nie będą również przygotowywane dotychczas obowiązujące umowy stypendialne.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonej uchwale.

Załączniki: