Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru „Maska” w Rzeszowie

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru „Maska” w Rzeszowie

           1.Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej
  3 lata,
 • co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w instytucji kultury lub innych podmiotach realizujących zadania z zakresu przedsięwzięć kulturalnych lub związane ze współpracą z instytucją w zakresie organizowania przedsięwzięć kulturalnych,
 • obywatelstwo polskie,
 • kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust, 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
  2.
  Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na realizację zadań związanych  z działalnością Teatru „Maska”. 

          3.Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury.

           Teatr „Maska” w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13.

          4.Zadania Dyrektora Teatru „Maska”:

 • zatwierdza plany artystyczne i repertuarowe Teatru, przy ustaleniu planów artystycznych i repertuarowych zasięga opinii Rady Artystyczno-Programowej,
 • koordynuje przygotowanie projektów planu budżetu oraz sprawozdań z ich wykonania,
 • sprawuje ogólny nadzór nad celowym i efektywnym wykorzystaniem środków finansowych,
 • nadzoruje bezpośrednio wykonanie zadań przez komórki organizacyjne podporządkowane mu zgodnie ze strukturą organizacyjną,
 • podejmuje działania w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, korzystając w tym zakresie z ustaleń przeglądów warunków pracy.

         5.Wymagane dokumenty od osób przystępujących do konkursu:

 • życiorys (CV), zawierający przebieg pracy zawodowej, a w szczególności informację o zajmowanych stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowniczymi,
 • podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko Dyrektora z własnoręcznym podpisem,
 • autorska koncepcja programowo – organizacyjna Teatru „Maska”, w formie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury, który powinien w szczególności:
 • obejmować okres trzech sezonów artystycznych,
 • uwzględniać postanowienie statutu Teatru „Maska” oraz uwarunkowania organizacyjno – finansowe instytucji,
 • zawierać koncepcję organizacyjną dotyczącą funkcjonowania Teatru „Maska”.
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność
  z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata),
 • informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych  i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych
  w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Teatru „Maska” w Rzeszowie.
 • Wszystkie dokumenty, o których mowa wyżej winny zawierać oznaczenia stron.

         6.Sposób udostępnienia przez Organizatora dokumentów i informacji, dotyczących warunków organizacyjno – finansowych funkcjonowania Teatru „Maska”.

Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Teatru  „Maska” w Rzeszowie, można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 11, pok. 2, a także pod numerem tel. 17 875 47 70 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres: kultura@erzeszow.pl

         7.Miejsce i termin składania ofert.

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji wraz z numerem telefonu kontaktowego, a także adnotację o następującej treści: Konkurs na stanowisko Dyrektora Teatru „Maska” w Rzeszowie.
 • Dokumenty należy składać osobiście lub listem poleconym na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek  12, 35-064 Rzeszów do dnia 29 lutego 2024 r.
 • Dokumenty doręczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  W przypadku dokumentów doręczonych listem poleconym – decyduje data stempla pocztowego.
 • Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert: do 31 maja 2024 r.

          8. Informacje dodatkowe:

 • Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone
  w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 • O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – na piśmie oraz telefonicznie.
 • Regulamin Pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu wyboru kandydata na stanowisko Teatru „Maska” w Rzeszowie zostanie opublikowany na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa.
 • Wzory wymaganych oświadczeń Kandydata są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Prezydent Miasta Rzeszowa

         Konrad Fijołek