Usługa „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Usługa „Mobilny Urzędnik” polega na obsłudze spraw urzędowych na terenie Rzeszowa w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do skorzystania z usługi.

„Mobilny urzędnik” to projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej wraz z partnerami, w ramach którego gminy z całej Polski wprowadzają nowe rozwiązanie. Jest to odpowiedź  na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach. Pracownicy urzędów dotrą do osób, które do urzędów dotrzeć nie mogą. W Rzeszowie usługa „Mobilny Urzędnik” ruszyła 31 marca.

Kto może skorzystać z usługi „Mobilnego Urzędnika”?

Pomoc skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa o szczególnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta Rzeszowa i spełniają przynajmniej jeden z wymogów wyszczególnionych poniżej:

 1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 3. są w wieku powyżej 65 lat, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i samodzielnego dotarcia do urzędu,
 4. są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i samodzielnego dotarcia do urzędu,
 5. są osobami zależnymi w wieku powyżej 15 lat,
 6. są opiekunami faktycznymi osób zależnych,
 7. są opiekunami w ramach pieczy zastępczej.

Na czym polega usługa „Mobilnego Urzędnika”?

Usługa „Mobilny Urzędnik” polega na obsłudze spraw urzędowych na terenie Rzeszowa w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do skorzystania z usługi. „Mobilny Urzędnik” dostarczy potrzebne druki urzędowe, pomoże w ich wypełnieniu, przyjmie niezbędne dokumenty, a następnie zarejestruje je w urzędzie. (Wszelkie dokumenty wymagane do dołączenia w ramach procedury mieszkaniec ma obowiązek zgromadzić samodzielnie).

Jak skorzystać z usługi „Mobilnego Urzędnika”?

Osoby uprawnione do skorzystania z usługi „Mobilnego Urzędnika” mogą dokonać zgłoszenia:

 • Telefonicznie pod numer Infolinii Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00 (zgłoszenia można dokonać także za pośrednictwem członka rodziny, opiekuna)

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30

 • Pocztą elektroniczną – wysyłając zgłoszenie na adres: mobilny.urzednik@erzeszow.pl

Usługi w ramach „Mobilnego Urzędnika” realizowane są w środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 14.00. Usługa zostanie zrealizowana w najbliższym dniu, w którym dostępny jest wolny termin.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w przeddzień umówionej wizyty, mieszkaniec otrzyma telefoniczne potwierdzenie z Urzędu Miasta Rzeszowa, z podaniem imienia i nazwiska pracownika, który będzie realizował usługę, a Mobilny Urzędnik przed rozpoczęciem obsługi wylegitymuje się.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić:

 • czego dotyczy sprawa
 • podać imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu do kontaktu

Katalog usług świadczonych w ramach „Mobilnego Urzędnika” w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

1)            Wydział Polityki Społecznej

Złożenie wniosku i wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora

2)            Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

 • Pomoc związana z obsługą przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej

 • Pomoc w zakresie czynności związanych z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz możliwych źródeł dofinansowania dla przedsiębiorców.

3)            Wydział Gospodarki Komunalnej

                   Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4)            Wydział Finansowy

                   Złożenie wniosku o udzielanie ulgi podatkowej w podatkach i opłatach

5)            Urząd Stanu Cywilnego

              Złożenie wniosku o zmianę imienia i nazwiska

6)            Wydział Spraw Obywatelskich

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, w tym:

zgłoszenie utraty dowodu osobistego, zniszczenia lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,

 • Wydanie dowodu osobistego wraz z ustaleniem kodów PIN zabezpieczających certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Ważne! Skorzystanie z modelu usługi Mobilny Urzędnik jest bezpłatne.

Projekt „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.