Aktualizacja rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Rzeszowa

Prezydent Miasta Rzeszowa przypomina, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2022, poz. 2301, z późn. zm.) podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną jest zobowiązany w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku do przekazania zarządowi powiatu (prezydentowi miasta na prawach powiatu), w którym znajduje się ta apteka, rozkładu godzin pracy tej apteki na 2024 rok.

Równocześnie Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że przekazywanie rozkładów godzin pracy aptek funkcjonujących na terenie miasta Rzeszowa przez podmioty prowadzące może następować w dwojaki sposób, tj.:

lub

  • za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /umrz/SkrytkaESP .

Rozkład powinien być przygotowany w formie pisma zapisanego w formacie PDF, podpisanego podpisem elektronicznym przez podmiot prowadzący aptekę (osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu).