Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim”.

Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudniania osób z niepełnosprawnościami z województwa podkarpackiego poprzez ich aktywizację zawodową.

Projekt jest adresowany do 150 osób z niepełnosprawnościami, powyżej 18 roku życia, zamieszkałych w województwie podkarpackim zgodnie z kodeksem cywilnym, tylko i wyłącznie do tych, które nie uczestniczą w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału), tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS.

Wsparciem zostanie objętych 50 osób bezrobotnych, biernych zawodowo z powodu choroby oraz 100 osób pracujących, które potrzebują poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.

Na jakie wsparcie mogą liczyć uczestnicy?

Dla każdego zakwalifikowanego uczestnika projektu zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działań, w którym wskazane zostaną co najmniej dwie formy wsparcia. Realizacja form wsparcia przyczyni się do poprawy sytuacji uczestników projektu na otwartym rynku pracy. Formy wsparcia będą zależne od zdiagnozowanych przez doradcę zawodowego/trenera pracy indywidualnych potrzeb uczestnika projektu i mogą mieć one różny charakter wsparcia, na przykład: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkolenia, stażu.

Więcej  informacji w biurze projektu, które mieści się w siedzibie PZNOP,  ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

Zapraszamy również do kontaktu pod adresem e-mail: dyrektor@pzn.rzeszow.pl lub telefonicznego pod numerem 604 626 581, w godzinach, od 8.00 do 14.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Istnieje możliwość umówienia spotkania na konkretny dzień i godzinę, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dokumentacja rekrutacyjna do projektu dostępna jest na stronie internetowej PZNOP http://pzn.rzeszow.pl, w biurze projektu, a także wysyłana po otrzymaniu zgłoszenia mailem lub telefonicznie.