Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert – Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej przygotował i opublikował harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert.

Przedstawiony dokument pozwoli organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planować pracę nad ofertami i planować działania związane z ubieganiem się o dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze polityki społecznej.