Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – PO WER VI

Od dnia 28.06.2022 r. do wyczerpania limitu 10 dotacji będą przyjmowane wnioski w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VI)”, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kwota o jaką można wnioskować to maksymalnie do 25.000,00 złotych.
Tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: innowacyjna działalność wymagająca zastosowania nowoczesnych urządzeń lub oprogramowania) kwota dofinansowania może zostać zwiększona do 6-cio krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:

– bez pracy, tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne,
– które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
– które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),
– posiadają ustalony Indywidualny Plan Działania, z którego wynika samozatrudnienie.

W celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania lub jego aktualizacji należy –przed złożeniem wniosku – skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, Statystyk i Analiz w Centrum Aktywizacji Zawodowej (z telefonów komórkowych 459 595 060 /wybierz 5/; z telefonów stacjonarnych 801 002 124 /wybierz 5/).

Wnioski należy składać na aktualnych drukach z dnia 17.01.2022 r. w siedzibie Urzędu w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap, praca.gov) w przypadku posiadania przez wnioskodawcę i pozostałe osoby będące uczestnikami postępowania (współmałżonek wnioskodawcy, poręczyciel, współmałżonek poręczyciela, właściciel rachunku bankowego dotyczącego dokonania blokady środków na rachunku bankowym) podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Wnioski są do pobrania na stronie: rzeszow.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.