Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rzeszowa na lata 2023-2030

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konsultacje, których celem jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rzeszowa na lata 2023-2030.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić formularz dostępny do pobrania poniżej lub bezpośrednio w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16.

Wypełniony formularz można przekazać:

1. osobiście do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16;
2. mailowo na adres: KonsultacjeWPS@erzeszow.pl;
3. drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie: https://forms.office.com/e/Z98Tci85LA

Konsultacje będą trwały od 24 stycznia do 7 lutego 2023.

Uwagi i opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Nieprzedstawienie uwag i opinii w trakcie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Miasto Rzeszów

Wyniki konsultacji: Raport z przebiegu konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rzeszowa – grafika

Załączniki: