Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o ogłoszonym terminie naboru wniosków na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rezerwa).

Nabór odbędzie się w dniach 21 i 22 czerwca 2023 r.

O pomoc mogą ubiegać się Pracodawcy, których wnioski spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Rady Rynku Pracy w 2023 r.:

Priorytet A – Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
Priorytet B – Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Priorytet C – Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
Priorytet D – Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
Priorytet E – Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Spotkanie informacyjne on-line, podczas którego zostaną omówione zasady ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków KFS na 2023 rok, odbędzie się 15 czerwca 2023 r.  o godzinie 12.00.

Szczegóły znajdują się w na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie