Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Sprawny senior, aktywny senior”

Najważniejsze informacje:

  • oferty należy sporządzić za pośrednictwem generatora ofert dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl i złożyć w terminie do dnia 8 maja 2023 r., (organizacje, które chcą przystąpić do konkursu muszą zarejestrować się w generatorze ofert),
  • filmy instruktażowe dotyczące zakładania konta organizacji oraz składania ofert znajdują się na kanale YT, https://www.youtube.com/channel/UC2VwYIYOG5XWFvIsro99i_g
  • kwota przeznaczona na konkurs: 50 000,00 zł,
  • konkurs dotyczy realizacji zadania „Sprawny senior, aktywny senior”, wybranego do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Jego celem jest zaspokojenie potrzeb aktywności społeczno-kulturalnej oraz propagowanie i wdrażanie aktywnego stylu życia wśród seniorów działających przy ODK ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie,
  • W ramach zadania należy zaplanować: gimnastykę/ taniec dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości (zdrowotnych), Nording Walking – spacer z kijami, gimnastykę na wolnym powietrzu lub w sali/ lub wieczorek taneczny, spotkania w plenerze i na spacerze,okazjonalny koncert w wykonaniu seniorów uczestniczących w zajęciach przy ODK Tysiąclecia oraz wycieczkę turystyczno-edukacyjną do Wieliczki ze zwiedzaniem Muzeum Kopalni Soli Wieliczka i tężni solankowej,
  • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę,
  • wartość jednej dotacji nie może przekroczyć 50 000,00 zł,
  • okres realizacji: 22.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się pod adresem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/1874-ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych/74023-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-osob-w-wieku-emerytalnym-pn-sprawny-senior-aktywny-senior.html