Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku pn.: „Dzień Osób z Niepełnosprawnościami”

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku pn.: „Dzień Osób z Niepełnosprawnościami”.

Najważniejsze informacje:

 • przedmiotem zlecenia jest zorganizowanie wydarzenia z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 5 maja 2024 r. Zadanie publiczne może odbywać się przez kilka dni i być zorganizowane w terminie do 7 dni przed lub po ww. dacie,
 • zadanie publiczne powinno uwzględniać co najmniej:
 • trzy korowody osób z niepełnosprawnością, zorganizowane oddzielnie dla przedstawicieli różnych rodzajów niepełnosprawności z miejsca wyznaczonego startu na płytę rzeszowskiego Rynku,
 • wydarzenie integracyjne na scenie Rynku z udziałem uczestników korowodów,
 • koncert na scenie Rynku,
 • wydarzenia towarzyszące, np. gry i zabawy dla dzieci, pokazy i konkursy,
 • kampanię społeczną na temat Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • kampanię informacyjną na temat wydarzenia w mediach społecznościowych oraz za pośrednictwem lokalnych rozgłośni radiowych i telewizyjnych,
 • zadanie powinno polegać na integracji osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami, i mieć na celu zapobieganie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością w pracy, w urzędzie i w życiu codziennym oraz kreowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej,
 • ofertę należy sporządzić za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl
 • filmy instruktażowe dotyczące zakładania konta organizacji oraz składania ofert znajdują się na kanale YT, https://www.youtube.com/channel/UC2VwYIYOG5XWFvIsro99i_g
 • kwota przeznaczona na konkurs: 50 000,00 zł,
 • dotację otrzyma oferent, którego oferta otrzyma najwyższą liczbę punktów,
 • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę,
 • preferowane będą oferty wspólne lub współpraca z co najmniej dwoma podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi lub podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • adresatami zadania są mieszkańcy Miasta Rzeszowa,
 • w przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania przez Gminę Miasto Rzeszów,
 • okres realizacji: 15.02.2024 r. do 30.06.2024 r.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się pod adresem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/1874-ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych/90303-dzien-osob-z-niepelnosprawnosciami.html