Prezydent Konrad Fijołek podsumował minione 12 miesięcy, a Rada Miejska udzieliła prezydentowi Rzeszowa absolutorium

Basen przy ul. Matuszczaka, przejazd pod wiaduktem kolejowym na ulicy Batorego, połączenie ulicy Wierzbowej z al. Kopisto, przebudowa ulicy Matysowskiej, skrzyżowania ulic Okulickiego i Wyzwolenia, nowa szkoła przy ul. Kwiatkowskiego. Konrad Fijołek podsumował minione 12 miesięcy, a Rada Miejska udzieliła prezydentowi Rzeszowa absolutorium i przyjęła Raport o Stanie Miasta.

Absolutorium dla prezydenta miasta to jedno z ważniejszych głosowań Rady Miasta w ciągu roku. Prezydent Konrad Fijołek przedstawił „Raport o stanie miasta”, pierwszy, który obejmuje pełen rok sprawowania przez niego funkcji Prezydenta Miasta Rzeszowa. W opracowaniu przedstawił podsumowanie działalności rady miasta, prezydenta, miejskich instytucji, spółek oraz inne fakty odnoszące się do funkcjonowania miasta w roku 2022.

Za absolutorium było 17 radnych, 2 przeciw, natomiast 7 radnych wstrzymało się od głosu.  

To był intensywny, pełen wyzwań rok, z którym chyba każdy z nas wiązał ogromne nadzieje. Oczekiwaliśmy końca pandemii, licząc, że będziemy mogli spokojnie realizować zaplanowane działania. Zaniepokojeni zmianami podatkowymi wprowadzanymi programem „Polski Ład”, mimo wszystko z optymizmem patrzyliśmy w przyszłość. Niestety! 24 lutego Federacja Rosyjska rozpoczęła konflikt zbrojny w Ukrainie – mówił prezydent.

Skutki tej wojny najdotkliwiej odczuli nasi wschodni sąsiedzi. Ale również Rzeszów musiał poradzić sobie z kryzysem uchodźczym na niespotykaną skalę i tym samym przejść egzamin z człowieczeństwa. Tysiące uchodźców szukających u nas schronienia znalazły pomoc. Każdego dnia – wspólnie z mieszkańcami, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, pracownikami urzędu miasta i jego jednostek – pomagaliśmy uciekającym przed wojną Ukraińcom, których w szczytowym momencie tego procesu było w Rzeszowie ponad 100 tysięcy. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w dowód uznania i wdzięczności nadał naszemu miastu jako pierwszemu na świecie tytuł „Miasta Ratownika”. Tym samym w roku 2022 roku mieszkańcy Rzeszowa pokazali, jak ważne są współpraca, empatia, zaangażowanie i jedność naszej społeczności.

Jednocześnie, mimo coraz trudniejszej sytuacji finansowej samorządów (gdyby nie zmiany prawne w ostatnich latach udziały miasta w podatku PiT byłyby wyższe o 370 mln zł), mimo konieczności stawienia czoła ryzyku kryzysu energetycznego i skutkom inflacji, która równie mocno sięgnęła do portfeli mieszkańców jak i do budżetu miasta, miasto kontynuowało prace przy rozpoczętych projektach, takich jak: modernizacja ul. Warszawskiej, stadion lekkoatletyczny, Wisłokostrada czy aquapark. Przystąpiliśmy również do innych, odważnych inwestycji, jak przebudowa skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego z al. Powstańców Warszawy czy wiadukt nad torami w ciągu ul. Wyspiańskiego.

Mimo wszystkich wyzwań uważam, że był to rok, w którym spełniło się moje marzenie budowania Rzeszowa nowoczesnego, inteligentnego, w którym z administracją współpracują mieszkańcy, stowarzyszenia, fundacje, eksperci i pasjonaci. Wprowadziliśmy w Rzeszowie bon żłobkowy i miejski program in vitro. Prowadzimy szereg akcji pomocowych i grup wsparcia dla osób potrzebujących. Ściągamy do miasta nowe firmy i kolejnych inwestorów. Poszerzyliśmy zdecydowanie ofertę kulturalną, a w szczególności tzw. ofertę czasu wolnego– powiedział prezydent Konrad Fijołek.

W 2022 r. dochody Miasta Rzeszowa wyniosły 1 625,99 mln zł i zmalały o 79,39 mln zł w stosunku do 2021 r. Wydatki Miasta wyniosły 1 817,48 mln zł, tj. wzrosły o 80,68 mln zł w stosunku do 2021 r.

Wizja rozwoju nowoczesnego miasta to cztery obszary. Obszar smart – inteligentne korzystanie z nowoczesnych technologii dla budowania lepszej jakości życia dla mieszkańców. Drugi, który wyraźnie zarysowaliśmy, to neutralność klimatyczna i budowanie miasta zielonego, co jest istotnym aspektem także w kontekście polityki europejskiej. Trzeci fundament – pojęcie zwinności, w czasach tak niespokojnych – budowanie stabilności, odporności i bezpieczeństwa dla mieszkańców, na czym oprzemy warunki do rozwoju. Czwarty obszar – włączający do realizowania polityki miejskiej mieszkańców, interesariuszy. Taka filozofia przyświecała nam w 2022 roku, ale ona będzie zapisana także w nowej strategii miasta- powiedział prezydent.

Jak kształtowały się wydatki miasta w 2022 roku? Wydatki na oświatę przekroczyły kwotę  731 milionów złotych. Subwencja rządowa wyniosła ponad 420 milionów złotych, miasto ze środków własnych dołożyło ponad 260 milionów zł.

Na działania w obszarze profilaktyki chorób i promocji zdrowia z budżetu Rzeszowa przeznaczono łącznie kwotę 419 209,54 zł. Mieszkańcy mogli skorzystać z badań profilaktycznych ukierunkowanych na wykrywanie m.in.: chorób nowotworowych (nowotwór piersi, nowotwór jelita grubego), zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz szczepień profilaktycznych przeciwko grypie. Największe nakłady finansowe miasto poniosło na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla rzeszowian-seniorów (65 i więcej lat)  – łącznie 235 963,54 zł.

W 2022 roku Miasto udzielało także dotacji celowych organizacjom pozarządowym na działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej na łączną kwotę 211 423,12 zł.

Na wsparcie usług z zakresu ochrony zdrowia w roku 2022 z budżetu Rzeszowa wydano łącznie kwotę 14 562 172,92 zł.

Wspieramy również sport. Największą i najbardziej powszechną formą wsparcia sportu wyczynowego i powszechnego w Rzeszowie są dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych. W 2022 roku kwota dotacji wyniosła 2 544 500,00 zł  dla 70 podmiotów. Bardzo cenioną przez sportowców formą wsparcia są nagrody finansowe dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Łączna kwota tych nagród za 2022 rok wyniosła 500 000 zł i zostało nimi objętych 214 osób. Z kolei na umowy promocyjne w dziedzinie sportu z budżetu miasta wydano aż ponad 9,1 mln zł.

Ubiegłoroczne wydatki na Kulturę i Dziedzictwo Narodowe przekroczyły 29 mln zł.

Miasto Rzeszów prowadzi działania aktywizujące seniorów. Większość realizowanych działań zlecona jest organizacjom pozarządowym zgodnie Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2022 r. kwota udzielonych dotacji w celu prowadzenia działań na rzecz osób w wieku senioralnym wyniosła 287 784,10 zł.

Na inwestycje w roku 2022 wydane zostało ponad 261 mln zł. Wśród największych zadań, które swój finał miały w ubiegłym roku należy wymienić przebudowę ulic w centrum miasta, m.in. Żółkiewskiego, Batorego, Styki, Siemieńskiego wraz z budową wiaduktu pod torami kolejowymi i nowym mostem na potoku Przyrwa. Ta inwestycja kosztowała ponad 53 mln zł. Projekt był w dużej części współfinansowany ze środków unijnych. Dzięki tej inwestycji poprawiło się połączenie śródmieścia z północną częścią Rzeszowa, odciążony został m.in. wiadukt Tarnobrzeski i al. Piłsudskiego. Innym ważnym przedsięwzięciem, które udało się zakończyć w 2022 roku, a które mocno wzbogaciło ofertę sportową i rekreacyjną miasta jest kryta pływalnia przy ul. Matuszczaka. Koszt jego wybudowania to blisko 26 mln zł, z których część to dofinansowanie z budżetu państwa.

Ważnym projektem dla mieszkańców jednego z najmłodszych rzeszowskich osiedli – Matysówki było zakończenie przebudowy ul. Matysowskiej, które kosztowało prawie 11 mln zł. Z innych ubiegłorocznych drogowych zadań warto wymienić przebudowę skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego (ponad 8,2 mln zł), budowę pierwszego etapu ul. Parkowej (5,2 mln zł) oraz połączenia  al. Kopisto i ul. Wierzbową (ponad 7,6 mln zł).

Miasto Rzeszów mocno stawia na edukację i poprawę związanej z nią infrastruktury. Obecnie trwają prace przy rozbudowie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Towarnickiego, Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Skrajnej, I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja. W ubiegłym roku do użytku zostały oddane szkoła podstawowa i przedszkole przy ul. Kwiatkowskiego. To najnowocześniejszy obecnie miejski obiekt oświatowy, którego powstanie kosztowało 40 mln zł. 

Inwestujemy również w zieleń i ekologię. Zostaliśmy wybrani, jako jedno z 5 polskich miast do pilotażowego programu Unii Europejskiej #NetZeroCities i do 2030 roku chcemy być neutralni klimatycznie.

Chwalą nas goście z innych części świata, podkreślają, że jesteśmy miastem zielonym. A to nasza ogromna szansa. Rozwój stref zielonych i dostęp do nich w ciągu 10-minut, tym będziemy przyciągać do nas tych specjalistów i inżynierów. W tej kwestii ważne jest też budowanie neutralności klimatycznej – miasta wolnego od spalin, czystego – mówił prezydent Konrad Fijołek.

Szczegóły w załączonym Raporcie o stanie miasta.

https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/BRM/SESJE%202023/LXXX%20sesja-%2013%20czerwca/pkt%202-%20Raport%20o%20stanie%20miasta.pdf