Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym”

Najważniejsze informacje:

  • oferty należy sporządzić za pośrednictwem generatora ofert dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl i złożyć w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r., (organizacje, które chcą przystąpić do konkursu muszą zarejestrować się w generatorze ofert),
  • filmy instruktażowe dotyczące zakładania konta organizacji oraz składania ofert znajdują się na kanale YT, https://www.youtube.com/channel/UC2VwYIYOG5XWFvIsro99i_g
  • kwota przeznaczona na konkurs: 60 000,00 zł,
  • celem konkursu będzie wyłonienie ofert dotyczących realizacji działań integrujących, wyzwalających aktywność własną osób starszych takich jak: wykłady, prelekcje, warsztaty, spotkania okolicznościowe, pikniki czy imprezy plenerowe,
  • każde wydarzenie powinno mieć jakiś konkretny temat przewodni ważny dla środowiska seniorów np. wielolekowość, jak nie stać się ofiarą oszustów, promocja pomocy międzysąsiedzkiej, promocja wolontariatu,
  • działaniem powinno być objętych jednorazowo minimum 10 osób.
  • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę,
  • wartość jednej dotacji nie może przekroczyć 10 000,00 zł,
  • przypadku realizacji działań takich jak wycieczki integracyjne oferent powinien przewidzieć finansowanie części kosztów zadania ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w wysokości minimum 5 % całkowitych kosztów zadania,
  • okres realizacji: 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się pod adresem:
https://bip.erzeszow.pl/pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/1874-ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych/73729-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-osob-w-wieku-emerytalnym-pod-nazwa-prowadzenie-dzialan-aktywizujacych-na-rzecz-osob-w-wieku-senioralnym.html