Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku pn.: „Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczna pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi”

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku pn.: „Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczna pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi”

Najważniejsze informacje:

 • przedmiotem zlecenia jest wykonanie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w szczególności profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz specjalistyczna pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
 • przez realizację zadania publicznego polegającego na profilaktyce chorób cywilizacyjnych należy rozumieć działania służące podniesieniu świadomości na temat czynników determinujących zapadanie na choroby cywilizacyjne, w szczególności: nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzycę, osteoporozę, POChP, choroby alergiczne, otyłość itp.

Rezultatem realizacji zadania powinien być wzrost wiedzy na temat wpływu prowadzonego trybu życia oraz zewnętrznych czynników, w szczególności środowiskowych, na występowanie chorób cywilizacyjnych.

Przykładowe działania, to: akcje profilaktyczne, wykłady, spotkania, kampanie informacyjne, otwarte rekreacyjne zajęcia ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu itp.

 • przez realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu specjalistycznej pomocy dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi należy rozumieć prowadzenie zajęć specjalistycznych na rzecz dzieci wykazujących deficyty i zaburzenia rozwojowe.

Rezultatem realizacji zadania powinno być podniesienie samooceny dziecka oraz jego motywacji do nauki oraz ograniczenia skutków zaburzeń rozwojowych.

Warunkiem udziału w zadaniu nie może być posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Przykładowe działania, to zajęcia logopedyczne, psychoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, biblioterapeutyczne itp.

 • ofertę należy sporządzić za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl,
 • filmy instruktażowe dotyczące zakładania konta organizacji oraz składania ofert znajdują się na kanale YT, https://www.youtube.com/channel/UC2VwYIYOG5XWFvIsro99i_g
 • termin składania ofert upływa 23 lutego 2024 r.,
 • kwota przeznaczona na konkurs: 500 000,00 zł,
 • wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 100 000 zł,
 • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę,
 • dotacja zostanie przyznana na podstawie ofert, które otrzymają co najmniej 30 punktów podczas oceny merytorycznej – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację zadania w tym konkursie,
 • adresatami zadania są mieszkańcy Miasta Rzeszowa,
 • w przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania przez Gminę Miasto Rzeszów,
 • okres realizacji: 15.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się pod adresem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/1874-ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych/92777-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-zapobieganie-chorobom-cywilizacyjnym-oraz-specjalistyczna-pomoc-dla-osob-ze-specjalnymi-potrzebami-rozwojowymi-i-rehabilitacyjnymi.html