Przypomnienie o terminie płatności II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Szanowni Przedsiębiorcy,

przypominamy, że 31 maja 2023 r. upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Bank PKO BP S.A.
29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

Na przelewie bądź dowodzie wpłaty należy wpisać nazwę i adres punktu sprzedaży oraz kategorię zezwolenia, np. „sklep ul. … , zezwolenie A,B,C – II rata”, „restauracja ul. … , zezwolenie B – II rata)

Uprzejmie informujemy, że w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń istnieje możliwość dokonywania płatności kartą za pośrednictwem terminala płatniczego za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (pl. Ofiar Getta 7, pokój 52).

Ważne!

Przedsiębiorca, który nie dokona opłaty w ustawowym terminie do 31 maja 2023 r. II raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, ma możliwość uiszczenia tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą będzie podstawą do wygaszenia zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu wygasło zezwolenie z ww. przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać pod numerem telefonu 17 875 4631 lub 17 875 4640.