Rzeszów będzie miał Strategię Rozwoju Publiczności Sektora Kultury, która zaplanuje i uporządkuje działania w zakresie kultury na lata 2023-2030

Strategia Rozwoju Publiczności Rzeszowskiego Sektora Kultury dokument, który nie tylko nakreśla kierunki w jakich w przyszłości będzie rozwijała się kultura, porządkuje działania kulturalne w mieście ale stanie się również bazą przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a szczególnie przy największym z programów, jaki dofinansowuje kulturę w Polsce czyli programie FEnIKS. Usystematyzuje również działania przy ubieganiu się Rzeszowa o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

– Została stworzona aby zwiększać wiedzę o publiczności wśród instytucji i wszelkich organizacji zajmujących się kulturą, sztuką i dziedzictwem, aby podnieść jakość i dostępność oferty kulturalnej i zainteresować nią większą grupę ludzi – powiedziała Krystyna Stachowska, zastępczyni prezydenta Rzeszowa.

Strategię Rozwoju Publiczności dla Rzeszowa opracowała firma KPPM Doradztwo. Informacje niezbędne do jej opracowania zbierano podczas wywiadów, dyskusji z przedstawicielami Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Rzeszowa,  instytucji kultury działających na terenie miasta, rozmów z artystami i twórcami kultury podczas warsztatów w rzeszowskim Urban Labie. Badanie obejmowało również odbiorców oferty kulturalnej Rzeszowa (lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych), w celu zbadania wizerunku, marki i zapotrzebowania na wydarzenia kulturalne organizowane w mieście. Na tej podstawie postawiono diagnozę i zbudowano plan strategiczny, który stopniowo ma być w mieście wdrażany.

-Podczas wdrażania, regularnie przeprowadzane będą ewaluacje, żeby sprawdzić co jest robione dobrze, jakie elementy wymagają poprawy lub ewentualnie w którym miejscu trzeba zmodyfikować plan np. jeśli wystąpią dodatkowe okoliczności, trudne do przewidzenia sytuacje – mówi Natasza Janczak-Nadczuk KPPM Doradztwo, która Strategię przygotowała.

Dokument składa się z trzech części. Pierwsza to część TEORETYCZNA, w której przedstawiono koncepcję podejścia audience development, znaczenie tej idei dla wzmacniania potencjału instytucji kultury i rozwijania relacji z obecną, jak i z przyszłą (potencjalną) publicznością.  Część ta ma do pewnego stopnia charakter podręcznika, wskazującego najważniejsze elementy składające się na dobrze prowadzone procesy rozwoju publiczności.

Część druga DIAGNOSTYCZNO-BADAWCZA, która prezentuje podsumowanie najważniejszych wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań jakościowych, ilościowych a także dodatkowych analiz, które stanowiły podstawę do opracowania Strategii. Kluczowym załącznikiem do tej części jest pełen raport z badań, liczący ponad 200 stron, wraz z rekomendacjami odnoszącymi się do badanych obszarów, które mają znaczenie dla rozwoju publiczności.

I trzecia część – STRATEGICZNA, w której na podstawie: zebranych informacji zaprezentowano plan wdrażania koncepcji rozwoju publiczności, wraz z rekomendacjami, planem ewaluacji i monitoringu Strategii.

Pełna Strategia to ponad 500 stron informacji i wniosków. Rzeszów będzie jednym z niewielu miast  w Polsce, rozwijającym sektor kultury w tak dokładnie zaplanowany sposób. Podobny, upubliczniony dokument posiada już Wrocław. Stworzył go w efekcie doświadczeń i pracy przy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

W Rzeszowie o przyjęciu dokumentu zadecydują miejscy radni, podczas najbliższej sesji 29 sierpnia 2023r. Wtedy Strategia zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i wszyscy zainteresowani będą mogli się z nią zapoznać.

Spotkanie z firmą KPPM Doradztwo w ramach opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Publiczności Rzeszowskiego Sektora Kultury w Urban Labie, fot. Grzegorz Bukała/ Urząd Miasta Rzeszowa