Seminarium regionalne dla pracodawców w Rzeszowie

Seminarium regionalne skierowane jest do pracodawców działających na lokalnym rynku pracy i zainteresowanych problematyką zatrudniania cudzoziemców. Organizatorem tego wydarzenia jest Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu „MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Seminarium odbędzie się 29 czerwca 2023 r. (czwartek), w godz. 10.00–14.00 w Rzeszowie, miejsce: Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów.

Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy strony pracodawców jako uczestników dialogu społecznego na temat zagadnień związanych z obecnością obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w województwie podkarpackim.

– wskazanie słabych i mocnych stron podejmowanych dotąd działań na rzecz godnej pracy uchodźców ukraińskich oraz wypracowanie rekomendacji.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu MIGRIGHT 2 oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu inaugurującym dalsze działania projektowe w regionie podkarpackim

Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska, Kierownik projektu

AGENDA

GodzinaPrzebieg wydarzenia
10:00-10.15Przywitanie uczestników Marek Kowalski – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
10:15-10:30Przedstawienie celów i zadań projektu MIGRIGHT 2 Grażyna Spytek-Bandurska – kierownik projektu FPP, ekspert prawa pracy
10:30-11:15Sytuacja cudzoziemców na podkarpackim rynku pracy – obecne rozwiązania, problemy i wyzwania Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie
11:15-12:00Wsparcie materialne i inne działania dla obywateli Ukrainy Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
12:00-12:30Przerwa kawowa
12:30-13:00Budowanie efektywnego dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Teresa Hernik – ekspert ds. społecznych FPP
13:00-13:45Wzmacnianie reprezentacji pracodawców w realizowaniu działań na rzecz zatrudnienia i zapewnienia godnych warunków pracy uchodźcom ukraińskim. Dyskusja w gronie pracodawców – moderator Grażyna Spytek-Bandurska 
13:45-14:00Podsumowanie i zakończenie spotkania.