Sprawozdanie Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa (27 maj 2007 – 17 kwiecień 2011)

I. Sprawy organizacyjne

TPRz jest Stowarzyszeniem mającym status organizacji pożytku publicznego i działa w oparciu o Statut przyjęty 24 października 2004 roku. Jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS: 0000039866. Data rejestru w KRS 7.IX.2001 rok. Zarząd TPRz działa w 9-cio osobowym składzie: Zdzisław Daraż – przewodniczący, Alicja Trzyna i Józef Kanik – zastępcy przewodniczący, Stanisław Rusznica – sekretarz, Krzysztof Kadłuczko – skarbnik, oraz członkowie: Adam Węgrzyn, Luciana Rozborska, Roman Małek, Bogusław Kotula. Skład Komisji Rewizyjnej był następujący: Tadeusz Stopiński – przewodniczący oraz członkowie: Anna Staruch, Józef Gajda, Jan Dąbrowski, Ryszard Zatorski. Na koniec obecnej kadencji TPRz liczy 91 członków.

II. Działalność wydawnicza

Działalność wydawnicza stanowiła jedną głównych form działalności. W ramach własnego wydawnictwa „Resoviana” w okresie sprawozdawczym wyszły drukiem  pozycje książkowe:

Józef Kanik – „Nasza galeria zasłużonych” – cz. I, wyd. 2007

Tadeusz Jandziś – „Ze staromiejskich dziejów – Charakterystyka dawnej wsi   Staromieście” – cz. I, zeszyt 3, wyd. 2007

Bogusław Kotula – „Kostka szarego mydła”, wyd. 2008

Józef Kanik – „Sylwetki rzeszowian” – cz. I, wyd. 2009

Zdzisław Daraż – „Rzeszowskie osiedla”, wyd. 2009

Bogusław Kotula – „Zobaczyć Rzeszów i …”, wyd. 2010

Jerzy Dynia – „Z mojej loży”, wyd. 2010

Tadeusz Jandziś – „Ze staromiejskich dziejów – Wyróżniający się staromieszczanie” – cz. I, zeszyt 4, wyd. 2010

Bogusław Kotula – „Uśpić psa”, wyd. 2011

W przygotowaniu do wydania w 2011 roku są:

Józef Kanik –„Nasza galeria zasłużonych” – cz. II

Józef Kanik, Roman Małek, Stanisław Rusznica – „Sylwetki rzeszowian” – cz. II

Roman Małek – Generał dywizji Fryderyk Czekaj, wspomnienia z wężykiem.

Bogusław Kotula – Gdy Rzeszów był Reichshofem. – (nowa wersja)

Stanisław Rusznica – Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa w III RP.

Wydane książki cieszyły się dużą popularnością. Świadczy o tym szybkie wyczerpywanie się nakładu. TPRz na wydawnictwa książkowe ma swój ISBN, natomiast na czasopismo „Echo Rzeszowa” swój ISSN. Jest pełna gotowość TPRz do merytorycznego uczestniczenia w zredagowaniu drugiego poprawionego i uzupełnionego wydania „Encyklopedii Rzeszowa”. Na każdy kolejny rok przygotowywano Kalendarze. Wydawnictwa te ożywiały działalność zespołu redakcyjnego opracowań „Resoviana”, który pracował w składzie: Zdzisław Daraż – przewodniczący, członkowie- Józef Kanik, Krzysztof Kadłuczko, Roman Małek, Bogusław Kotula, Stanisław Rusznica.

Ciekawą formą pracy TPRz w minionej kadencji było współorganizowanie spotkań autorskich połączonych z promocją książek wydanych przez wydawnictwo „Resoviana”. Organizowano je przeważnie wspólnie z Osiedlowym Klubem Kultury „Karton” RSM, Klubem „Turkus” WDK, Klubem Garnizonowym WP.

TPRz wydaje bez żadnej dotacji własny tytuł prasowy „Echo Rzeszowa”. Dotychczas ukazały się 184 numery tego czasopisma, wydawane ono było cyklicznie co miesiąc w objętości 16 kolumn każdy numer. Ukazały się też dwa wydania specjalne. Zespół redakcyjny stanowią członkowie naszego Towarzystwa. Jest on następujący: Zdzisław Daraż – redaktor naczelny, redaktorzy: Józef Gajda, Józef Kanik, Bogusław Kotula, Kazimierz Lesiecki, Roman Małek, Stanisław Rusznica, Ryszard Zatorski. Pokazywaliśmy w „Echu Rzeszowa” jak rozwija się miasto i jaki jest w tym udział mieszkańców. Stałymi działami czasopisma były m.in. prezentacje sylwetek ludzi w aktualnie zmieniającej się rzeczywistości oraz tych, którzy odeszli, ale pozostawili swój duży wkład. Pisaliśmy o bieżącej działalności naszego Towarzystwa w ramach cyklu „Z życia Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa”. Prezentowaliśmy różne stowarzyszenia, ważne wydarzenia polityczne i społeczne. Było wiele o sporcie szkolnym. Prowadzona działalność informacyjno – popularyzatorska miała za cel inspirowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw społeczno kulturalnych na terenie miasta. W ramach realizowanego zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pokazywaliśmy różne formy zdrowego wypoczynku, szczególnie poprzez uprawianie sportu oraz turystyki. Preferowaliśmy imprezy bezalkoholowe. Dotyczyło to szczególnie imprez osiedlowych, w których uczestniczy zawsze dużo dzieci i młodzieży. Dlatego w szerokim zakresie uczestniczyliśmy w obchodach Dni Osiedli oraz innych uroczystościach osiedlowych. Staraliśmy się utrzymywać stały kontakt z Radami Osiedli oraz indywidualnymi mieszkańcami. Nasze teksty są ciekawe, świadczą o tym robione przedruki w różnych czasopismach, gazetkach oraz stronach internetowych.

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa prowadzi swoją stronę internetową www.echo.erzeszow.pl, która zamieszczana jest w licznych portalach internetowych. „Echo Rzeszowa” ukazuje się też w wersji elektronicznej. Mamy też email: redakcja@echo.erzeszow.pl. Stronę internetową prowadzi przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa Zdzisław Daraż.  Czasopismo utrzymuje się dzięki reklamom i sprzedaży przez kolporterów „Ruch” oraz „Garmond – Kolporter” i prenumeracie. Warto podkreślić, że strona redakcyjna wraz z redaktorem naczelnym i zespołem wymienionym w stopce oraz przygotowanie do druku czasopisma „Echo Rzeszowa” i książek prowadzone są przez naszego redaktora Romana Małka. Robi to przy udziale Cyfrodruku oraz drukarni Geokart-International.

Nasi członkowie wspomagali Rady Osiedli w redagowaniu okolicznościowych gazetek tzw. jednodniówek. Przykładem jest wydanie w latach 2009 i 2010 w nakładzie kilkutysięcznym Jednodniówek z okazji Dni Osiedla Kmity. Głównymi redaktorami byli nasi członkowie Józef Kanik i Stanisław Rusznica. Oni też zredagowali książkę pt. „50 lat Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” wydanej w 2007 roku. W tych i innych sprawach służyli oni radą i pomocą działaczom spółdzielczych i samorządowych rad osiedli.

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa użyczając swojego loga sponsorowało medialnie wiele imprez i istotnych wydarzeń na terenie miasta.

Towarzystwo uczestniczyło we wspieraniu inicjatyw prezydenta w zakresie poszerzania granic miasta. Składaliśmy  Radzie Miasta oraz prezydentowi różne wnioski i propozycje, które w większości były przyjmowane pozytywnie. W walnych posiedzeniach uczestniczył często prezydent miasta Tadeusz Ferenc. W okresie minionej kadencji odbyły się dwa szczególnie ważne posiedzenia, poszerzone o liczną grup mieszkańców miasta. Jedno związane z obchodami 30-lecia TPRz, drugie poświęcone 15-leciu czasopisma „Echo Rzeszowa”.

III. Działalność na rzecz miasta i jego społeczności

Członkowie angażowali się w działalność społeczną, kulturalną i naukową naszego miasta. Tomasz Kamiński jest posłem na Sejm RP. Konrad Fijołek był przewodniczącym, a obecnie jest zastępcą przewodniczącego Rady Miasta. Komisji ds. nadawania tytułu Honorowy Obywatel Miasta przewodniczy Zdzisław Daraż. W pracach Komisji ds. nazewnictwa ulic uczestniczy Roman Małek, w Komisji ds. estetyki są Zdzisław Daraż i Józef Kanik. W Towarzystwach Naukowych udzielają się: dr Andrzej Jagusztyn, prof. Zofia Sokół, prof. Zygmunt Wnuk, dr Józef Świeboda, dr Stanisław Majka. Bogusław Kotula jest cenionym literatem, członkiem oddziału rzeszowskiego Związku Literatów Polskich. W gronie członków TPRz jest wielu nie wymienionych tu jeszcze autorów opracowań o mieście Rzeszowie. Są to: Józef Ambrozowicz, Jadwiga Kupiszewska, Dorota Kwoka, Zygmunt Cebula, Andrzej Jagusztyn, Stanisław Kłos, Stanisław Majka, Zofia Sokół, Józef Świeboda, Zygmunt Wnuk, Ryszard Lechforowicz, Bolesław Pezdan, Adam Rząsa, Wiesław Sipowicz, Ryszard Zatorski.  Wielu naszych członków uczestniczy w pracach samorządowych rad osiedli oraz radach spółdzielczych. Spośród naszych członków radnymi Rady Miasta w poprzedniej kadencji byli: Zdzisław Daraż, Czesław Chlebek, Konrad Fijołek, Adolf Gubernat, Mirosław Kwaśniak, Waldemar Wywrocki, Stanisław Ząbek. W obecnej kadencji sześciu członków TPRz jest radnymi: Wiesław Buż, Czesław Chlebek, Konrad Fijołek, Waldemar Wywrocki, Mirosław Kwaśniak, Stanisław Ząbek. W czasie wyborów poparcie Towarzystwa na prezydenta uzyskał Tadeusz Ferenc. W Zarządzie Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP jest nasz działacz, fotografik Józef Gajda.

W 2010 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przekazał Towarzystwu Przyjaciół Rzeszowa z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Towarzystwa DYPLOM za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury. Ceremonia wręczenia dyplomu odbyła się 29 maja 2010 roku w czasie trwania III Walnego Zgromadzenia Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych. Dwaj nasi członkowie Ryszard Zatorski i Józef Gajda zostali wówczas wyróżnieni odznaką honorową „Zasłużony dla kultury Polskiej”. Za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i historii Rzeszowa, nagrodę Miasta Rzeszowa za 2007 rok otrzymał Ryszard Zatorski. W 2009 roku nagrodę prezydenta Miasta Rzeszowa otrzymał Józef Gajda.

IV. Działalność gospodarcza i finansowa

Działalność finansowa nie przynosi zysków, ponieważ środki przeznaczane są na działalność statutową. Na wpływy TPRz w okresie sprawozdawczym składały się: składki członkowskie, 1% odpis od podatku, reklamy w wydawnictwach, dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia.

TPRz nie zatrudnia pracowników etatowych. Działalność wydawnicza i inna oparta jest na wolontariacie. Meble i komputer posiada na prawach użyczenia. Zajmuje lokal w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. Szczegółowe zestawienia wpływów i wydatków przedstawiane były w corocznych bilansach.

Za Zarząd TPRz

Stanisław Rusznica                       Zdzisław Daraż    

Sekretarz TPRz                     Przewodniczący TPRz

                                       Rzeszów, kwiecień 2011 rok