Ważna informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa przypomina, że do 31 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych muszą złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2022 i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2023 r. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie będzie skutkować koniecznością wniesienia wysokiej opłaty dodatkowej, a nawet wygaśnięciem zezwolenia.

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2022 r. można złożyć w jeden z następujących sposobów:

  1. Osobiście w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń przy ul. Pl. Ofiar Getta 7, pokój 52;
  2. Za pośrednictwem poczty – można wysłać wypełniony i podpisany egzemplarz oświadczenia listem poleconym na adres: Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów;
  3. Za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Ważne!

Przy obliczaniu opłaty należy zwracać uwagę na końcowy termin ważności posiadanych zezwoleń. Jeśli termin ważności zezwolenia upływa w 2023 r., to opłaty dokonujemy tylko do daty ważności zezwolenia. Natomiast jeśli zezwolenie nie kończy się w 2023 r., czyli termin ważności zezwolenia obejmuje cały rok 2023 lub kolejne, wówczas opłatę naliczamy za cały rok (do wyboru jednorazowa wpłata lub opłata w trzech ratach).

Wartość sprzedaży dla każdego rodzaju zezwolenia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, nawet jeśli będą to zera. Kwot nie należy zaokrąglać. W oświadczeniu podajemy wartość sprzedaży brutto (z podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym).

Do oświadczenia można dołączyć zestawienie sprzedaży lub inne dokumenty źródłowe,na podstawie których ustalono wartość sprzedaży napojów alkoholowych wykazaną w oświadczeniu.

Uwaga!

Oświadczenie powinno być podpisane czytelnie przez przedsiębiorcę lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo, które musi być opłacone. W tytule przelewu należy wpisać adres punktu sprzedaży.

Wpłat należności można dokonywać kartą lub blikiem w Urzędzie Miasta Pl. Ofiar Getta 7 pok.52, gotówką w kasie Urzędu Miasta, a także bezgotówkowo na rachunek:

29 1020 4391 0000 6102 0144 6525. 

Dodatkowe informacje!

Nowe formularze oświadczeń DETAL/GASTRONOMIA oraz CATERING!

Od 2023 r. udostępniliśmy dla Państwa nowe wzory oświadczeń o wartości sprzedaży w wersji word oraz usługę formularz aktywny z wbudowanym kalkulatorem opłat, pozwalający na wprowadzenie danych, automatyczne naliczenie opłat oraz umożliwiające wysłanie oświadczeń drogą elektroniczną.

Aby skorzystać z formularzy aktywnych należy kliknąć w link na karcie usług Biura EDG lub w link do strony:

https://eobywatel.erzeszow.pl/pl/1028-eformularze/19788-biuro-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej-i-zezwolen.html

w której można założyć swoje konto lub skorzystać z niej bez logowania i użyć formularza aktywnego z funkcją kalkulatora opłat za korzystanie z zezwoleń.

Linki do stron z drukami oświadczeń w wersji word oraz formularzami aktywnymi:

DETAL/GACATERING eFormularze – Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń – (erzeszow.pl)

Nowy portal do obsługi przedsiębiorców posiadających zezwolenia sprzedaż alkoholu!

Zachęcamy również wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa do zarejestrowania i zalogowania się do nowego portalu na stronie https://zezwoleniaalk.erzeszow.pl i po weryfikacji konta do wygenerowania oświadczenia o wartości sprzedaży bezpośrednio z pozycji wyświetlonej listy aktualnych zezwoleń. Usprawni to proces wprowadzania danych oraz zapewni pełną zgodność z posiadanymi zezwoleniami. Portal zapewni Państwu wydruk takiego oświadczenia oraz możliwość jego złożenia za pośrednictwem formularza elektronicznego pod warunkiem podpisania go za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę uprawnioną z Państwa strony. Podpisany wydruk można również wysłać do Urzędu pocztą lub doręczyć osobiście  do Urzędu Miasta Rzeszowa  Pl. Ofiar Getta 7 pok. 52.

Zachęcamy do korzystania z nowych usług przygotowanych dla Przedsiębiorców!