Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, tzw. podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek, jeśli ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Lista „podmiotów wrażliwych”

1)   podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń;

2)   jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej,

w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej;

3)   noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej,

4)   jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5)   podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe,

6)   podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7)   podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

8)   placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej,

9)   rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy,

10) centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

11) kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

12) warsztaty terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i zakłady aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust 1 tej ustawy,

13) spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych,

w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności;

14) kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej;

15) podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby tej działalności;

16) podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby tej działalności;

17) ochotnicze straże pożarne w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych,

w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie;

18) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty, o których mowa art. 3 ust. 3 tej ustawy,

w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje także:

1)   wspólnotom mieszkaniowym, o których mowa w art. 6 ustawy o własności lokali oraz spółdzielniom mieszkaniowym, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

2)   podmiotom innym niż podmioty, o których mowa w pkt 1, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła,

wytwarzającym ciepło na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe oraz tzw. „podmioty wrażliwe” (w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności), wprowadzane do sieci ciepłowniczej ze źródeł o mocy wyższej niż określona w art. 2 pkt 7 lit. b ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania;

3)   organom prowadzącym „podmioty wrażliwe” i finansującym podstawową działalność tych podmiotów,

które poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania podmiotu.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych przyjmowane są w Punkcie Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Langiewicza 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych  za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów:

1)   potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,

2)   sprzedaży będących podstawą do wykonania obliczeń dodatku, potwierdzających datę nabycia, ilość oraz koszt zakupionego i dostarczonego paliwa.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) oraz zakup co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa w roku 2022.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Załączniki: