Dotacje na nową działalność gospodarczą w ramach projektu „Młodzi samodzielni”

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości informuje o naborze wniosków o dofinansowanie nowej działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 r. życia, w ramach projektu „Młodzi samodzielni”. 

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych trwa od 22 kwietnia do 12 maja 2022 r.

Do udziału w projekcie zapraszone są osoby:

1. w wieku 18 – 29 lat (włącznie),
2. mieszkające bądź uczące się (zaocznie) na terenie woj. podkarpackiego,
3. bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.
Kandydaci muszą spełniać łącznie powyższe kryteria.

Wsparcie finansowe wynosi blisko 40 tys. zł (23.050 zł dotacja na uruchomienie działalności oraz 16.800 zł wsparcie pomostowe)
Wsparcie merytoryczne obejmuje doradztwo oraz szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty zgłoszeniowe zamieszczone są na stronach internetowych:
https://mlodzisamodzielni.pl/
http://caritas.przemyska.pl/ms-o-projekcie/

Projekt jest realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Kontakt z Biurem Projektu:
Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 20a (I piętro, siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości)
Tel. 17 857 71 00,
Mob. 690 217 036
e-mail: samodzielni@pap.rzeszow.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.