I Wojewódzki Przegląd Zespołów „TANECZNA NIEZAPOMINAJKA 2023”

I WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW

„TANECZNA NIEZAPOMINAJKA 2023”

REGULAMIN

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Osmeckiego 51, 35 – 506 Rzeszów

Termin konkursu: 19 maja 2023 r. (piątek)

Godzina rozpoczęcia 10:00

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 5 maja 2023 r.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR,
35 – 074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25, tel. 17 7483891
e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl

ZAŁOŻENIA PRZEGLĄDU:
I WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD „TANECZNNA NIEZAPOMINAJKA”  jest konkursem skierowanym do początkujących zespołów i grup tanecznych z województwa podkarpackiego prezentujących różnorodne formy tańca: Show-Dance, Breakdance, Hip-Hop, taniec estradowego, współczesny, jazz, cheerleaders, ludowy.

CEL PRZEGLĄDU: Umożliwienie prezentacji dorobku artystycznego dzieci i młodzieży na profesjonalnej scenie. Upowszechnianie tańca jako środka wyrazu artystycznego i popularyzacja tej formy sztuki. Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dotyczących możliwości pracy
z zespołami i grupami tanecznymi. Promowanie różnych styli tanecznych i twórczości tanecznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– W Przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły taneczne i grupy taneczne ruchu amatorskiego działające na terenie województwa podkarpackiego w ośrodkach i domach kultury, szkołach, placówkach wychowania pozaszkolnego, klubach, stowarzyszeniach i szkołach tańca.
– Do Przeglądu należy zgłaszać zespoły lub grupy taneczne początkujące, które stawiają swoje pierwsze kroki taneczne (zespoły i grupy działające nie dłużej niż 2 lata),
w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I – klasy 1 – 3 Szkoły Podstawowej

II – klasy 4 – 6 Szkoły Podstawowej

III – klasy 7 – 8 Szkoły Podstawowej

O zakwalifikowaniu do poszczególnych kategorii decyduje wiek większości członków danego zespołu tanecznego.

– Każdy zespół – grupa prezentuje 1 kompozycję choreograficzną w czasie nie dłuższym niż 8 minut

– Każdy zespół ma obowiązek podania dokładnego czasu swojego występu.

– Warunkiem zakwalifikowania zespołu/grupy jest przesłanie zgłoszenia drogą e-mail na adres orgaznizacja@mdk.erzeszow.pl do 5 maja 2023 roku.

– Wpłata akredytacji wyłącznie na konto Organizatora w terminie do 5 maja 2023 r. (akredytacja nie dotyczy opiekunów) w wysokości: · 10,00 zł od każdego członka zespołu, grupy tanecznej
Nr rachunku bankowego
ING – Bank Śląski O/Rzeszów, Nr rachunku; 66 1050 1562 1000 0023 0505 4401

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
– W trakcie trwania przeglądu zespoły/grupy przebywają pod opieką własnych nauczycieli, opiekunów i instruktorów;

– Koszt przejazdu i ubezpieczenia na czas pobytu pokrywają uczestnicy, bądź instytucja delegująca;
– Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń;
– Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie, garderoby oraz scenę 9 x 9;
– Nagrania muzyczne format, Wave MP3 /najlepiej pendrive, powinny być opisane i dostarczone do realizatora dźwięku, w dniu przeglądu;

-Występy oceniać będzie profesjonalne Jury, powołane przez Organizatora;
– Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne, Organizator nie wpływa na werdykt;
– W przypadku, gdy zespół/grupa nie może stawić się na przeglądzie opiekun zespołu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Organizatora; 
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje doznane przez uczestników podczas występu scenicznego;
– Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Przeglądu;
– Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Uczestników;
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

KRYTERIA OCENY:

– dobór repertuaru i technika wykonania;

– opracowanie choreograficzne;

– dobór muzyki;

– dobór i estetyka kostiumów;

– ogólny wizerunek sceniczny.

UWAGI KOŃCOWE:
Uczestnicy Przeglądu przyjmują do wiadomości oraz dobrowolnie akceptują fakt, że:
– Złożenie Karty Zgłoszenia do Przeglądu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestników z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na zawarte w nim postanowienia;
– Organizator Przeglądu posiada ustawowe upoważnienie do rozpowszechniania wizerunku Uczestników, wynikające z treści art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017, poz. 880) w celach organizacji i promocji przeglądu na stronie internetowej i informacjach medialnych MDK;

– Zgłoszenie zespołu/grupy do udziału w przeglądzie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Osobie, której dane dotyczą.
Wszelkie zapytania dotyczące organizacji Przeglądu prosimy kierować do działu imprez
tel. 17 748 38 91

NAGRODY:
Komisja artystyczna wyłoni Wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz Laureata Przeglądu. Wszystkie uczestniczące zespoły/grupy otrzymają dyplomy za udział w Przeglądzie oraz drobny poczęstunek

grafika promująca taniec

Załączniki: