Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – RPO WP VII

Od dnia 28.06.2022 r. do wyczerpania limitu w tym naborze (30 dotacji) będą przyjmowane wnioski w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VIII)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Kwota o jaką można wnioskować to maksymalnie do 25.000,00 złotych.

Tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: innowacyjna działalność wymagająca zastosowania nowoczesnych urządzeń lub oprogramowania) kwota dofinansowania może zostać zwiększona do 6-cio krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie z ustalonym Indywidualnym Planem Działania, z którego wynika samozatrudnienie; należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– kobiety,
– osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy na dzień przystąpienia do projektu),
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby, które ukończyły kształcenie co najwyżej na poziomie szkoły średniej),
– rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.

W celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania lub jego aktualizacji należy – przed złożeniem wniosku – skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, Statystyk i Analiz w Centrum Aktywizacji Zawodowej (z telefonów komórkowych 459 595 060 /wybierz 5/; z telefonów stacjonarnych 801 002 124 /wybierz 5/).

Wnioski należy składać na aktualnych drukach z dnia 17.01.2022 r. w siedzibie Urzędu w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap, praca.gov) w przypadku posiadania przez wnioskodawcę i pozostałe osoby będące uczestnikami postępowania (współmałżonek wnioskodawcy, poręczyciel, współmałżonek poręczyciela, właściciel rachunku bankowego dotyczącego dokonania blokady środków na rachunku bankowym) podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Wnioski są do pobrania na stronie: rzeszow.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.