Konsultacje projektu w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Kobiet

Konsultacje projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Kobiet oraz ustalenia zasad naboru i jej działania.

Przedstawiamy do konsultacji projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Kobiet oraz ustalenia zasad naboru i jej działania.

Rzeszowska Rada Kobiet jest ciałem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym.

Do zadań Rzeszowskiej Rady Kobiet należy w szczególności:

 1. przedstawianie propozycji zadań priorytetowych w zakresie równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia, i;
 2. podejmowanie działań na rzecz miasta Rzeszowa pod względem potrzeb i możliwości kobiet oraz ich równouprawnienia;
 3. diagnozowanie sytuacji kobiet i rodzin w Rzeszowie, przygotowywanie opinii
 4. i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działań na rzecz kobiet i rodziny;
 5. wyrażanie opinii na temat projektów dokumentów strategicznych miasta, w szczególności w zakresie dotyczącym praw kobiet;
 6. edukacja mieszkańców w zakresie polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji;
 7. inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii społecznych podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet;
 8. prowadzenie i wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na wejście lub powrót kobiet na rynek pracy;
 9. promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet, w szczególności w sferze innowacyjności,
 10. promowanie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy kobiet, sieciowanie środowisk oraz współpraca w działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz kobiet oraz władze samorządowe
 11. i państwowe w zakresie aktywizacji i integracji społecznej kobiet;
 12. popularyzowanie i wspieranie działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej kobiet oraz promowanie przedsiębiorczości społecznej w środowisku kobiet.

Uwagi do proponowanych treści prosimy przekazać za pomocą dołączonego formularza w terminie do 28 czerwca 2024 r. na adres: wps@erzeszow.pl

Załączniki: