Na terenie Miasta Rzeszowa kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 26 lutego 2024 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r o obronie Ojczyzny za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze miasta odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa, jest to przedsięwzięcie realizowane corocznie, służące ocenie stanu zdrowia oraz założeniu ewidencji wojskowej. Szczegółowe uregulowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Czas trwania kwalifikacji  wojskowej w roku bieżącym ustala rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku określając termin jej przeprowadzenia.

Na terenie miasta została powołana Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie ul. Hetmańska 21 (SP ZOZ nr 1), obejmująca swoim działaniem teren Gminy Miasta Rzeszów. Kwalifikację rozpoczynamy 26 lutego 2024 r. i trwać będzie do 25 kwietnia 2024 r. z wyłączeniem dni stawiennictwa kobiet, dla których wyznaczono termin 22-25 kwietnia 2024 r. W celu planowego stawiennictwa Prezydent Miasta Rzeszowa wzywa osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań.

Wezwaniu podlegają osoby zameldowane na terenie Miasta Rzeszowa na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy. Ogółem do stawienia się do kwalifikacji podlega 1277 osób i są to:

 1. mężczyźni urodzeni w 2005 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, (kat. B)
  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa p zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,(kat. B);
 4. kobiety urodzone w latach 1997-2008, posiadające kwalifikacje przydane do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r o obronie Ojczyzny;
 5. osoby które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

Osoba stawająca do kwalifikacji wojskowej winna przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (paszport), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, dokumentację medyczną (m.in.: karty informacyjne leczenia szpitalnego, historie choroby poradni lekarskich i innej pozwalającej na określenie danej jednostki chorobowej, a osoby noszące okulary lub szkła korekcyjne dokumentację okulistyczną określającą wadę wzroku).

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej zostaje orzeczona jedna z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

1) kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o którym mowa w art. 129 ustawy o obronie Ojczyzny, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;

2) kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie
do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;

3) kategoria D – niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

4) kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Otrzymanie orzeczenia z kategorią zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D” powoduje
po uprawomocnieniu (co następuje po upływie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia) – przeniesienie
z urzędu do rezerwy. Oznacza to także uregulowany stosunek do obowiązku obrony. Kategoria zdrowia „E” zwalnia z powinności wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny. Kategoria „B” oznacza czasową niezdolność do służby wojskowej i pozwala na ponowną ocenę stanu zdrowia, po upływie okresu wskazanego przez komisję.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzymuje orzeczenie o zdolności do służby wojskowej oraz zaświadczenie o uregulowanym stosunku do obowiązku obrony.

Informacji, w tym dotyczących rekrutacji do szkolnictwa wojskowego oraz innych ochotniczych form służby wojskowej, udziela Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rzeszowie ul. Marii Konopnickiej 5,
35-211 Rzeszów tel. 261156111 email: wcrrzeszow@ron.mil.pl

Naruszenie obowiązków związanych z kwalifikacją wojskową

W myśl art.  681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r o obronie Ojczyzny:

 Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy:

 • nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
 • nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony,
 • nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim,
 • odmawia udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji
  w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej
  – podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.