Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 19 lutego 2024 r. ogłosił konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025”.

Przedmiotem konkursu jest realizacja Programu, którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności wczesnego wykrywania polipów gruczolakowatych oraz nowotworów jelita grubego w populacji osób zameldowanych lub zamieszkanych w Rzeszowie, mających obywatelstwo polskie lub status cudzoziemca – uchodźcy z UKR, poprzez wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych w populacji
w wieku 50-75 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego lub w wieku 25-49 lat  z obciążonym wywiadem rodzinnym i działania informacyjno-edukacyjne.

Program mogą realizować podmioty wykonujące działalność leczniczą, zapewniające zasoby kadrowe – kwalifikacje personelu – odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach Programu oraz posiadające odpowiednie wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025”, są podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.), udzielające świadczeń na terenie Rzeszowa w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna i spełniające wymogi lokalowe, sprzętowe i kadrowe, wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357 z późn. zm.) – załącznik nr 2, część II Badania endoskopowe, warunki realizacji świadczeń: fiberokolonoskopia oraz kolonoskopia z biopsją.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu – 232 800,00 zł.

Realizacja Programu planowana jest w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.11.2024 r. lub do dnia wyczerpania limitu badań.

Ofertę można złożyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej.

Ofertę w jednym egzemplarzu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2024 r. do godziny 15:30, tj. w terminie 15 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie ofert.

Oferty w wersji papierowej należy składać:

  • w Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12 (punkt kancelaryjny),
  • w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 13,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (obowiązuje data wpływu).

Złożenie oferty jest możliwe również w formie elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa ePUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z dokumentami do pobrania znajdują

się pod poniższym linkiem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/291-wydzial-polityki-spolecznej/2211-aktualnosci/94266-konkurs-ofert-na-realizacje-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-wczesnego-wykrywania-nowotworow-jelita-grubego-wsrod-mieszkancow-miasta-rzeszowa-na-lata-2021-2025.html