Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego “Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza, iż z dniem 25 września 2023 r. rozpoczęła nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego “Ciepłe Mieszkanie” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 275/2023/OA/R/DCM z dnia 16.02.2023 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie.

W ramach programu osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Miasta Rzeszowa mogą ubiegać się o środki na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe na inne bardziej ekologiczne systemy lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Nabór wniosków będzie realizowany w trybie ciągłym do 31 grudnia 2024 r. 

Rodzaje przedsięwzięć, na które może być udzielone dofinansowanie:

 1. podstawowe polegające na likwidacji wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
 2. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 3. podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku,
 4. montażu kondensacyjnego kotła gazowego,
 5. montażu ogrzewania elektrycznego,
 6. montaż pompy ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze,
 7. montaż kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 8. dodatkowe polegające na:
 9. wykonaniu instalacji c.o.,
 10. wykonaniu instalacji cwu,
 11. wykonaniu instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania,
 12. wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 13. wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

UWAGA!

NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIA WYŁĄCZNIE NA ZADANIA DODATKOWE!

Poziomy i maksymalne kwoty dofinansowania

 1. podstawowy poziom dofinansowania– do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 17.500 zł;
 2. podwyższony poziom dofinansowania– do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 26.900 zł;
 3. najwyższy poziom dofinansowania– do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 39.900 zł.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków określony został w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

UWAGA – WAŻNE!

Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją Przedsięwzięcia, na które przysługuje dofinansowanie, nie mogą być rozpoczęte przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie z Gminą Miasto Rzeszów.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.

Jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, Wnioskodawca w ramach działań podstawowych może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na podłączenie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z równoczesną likwidacją nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad otrzymania dofinansowania można uzyskać
w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa, 
Rynek 7, 35- 064 Rzeszów
lub pod numerem telefonu: 17 875-49-77

 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH:

– Liczba złożonych wniosków o udzielenie dotacji: 0 szt.

– Liczba zrealizowanych zadań przez Beneficjentów: 0 szt.

– Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 0,00 zł

Logo Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie

Załączniki: