Nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji związanych z retencją wód opadowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

w terminie od 3 lipca do 21 lipca 2023 r.

odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na inwestycje związane z wykonaniem systemu do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych na terenie Miasta Rzeszowa, do realizacji w 2023 r.

Wnioskodawcami mogą być:
1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:
–  wspólnoty mieszkaniowe,
– osoby prawne,
– przedsiębiorcy,
2)  jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykonaniem jednego z systemów do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych:
1) zakup i montaż zbiorników naziemnych szczelnych o łącznej pojemności min 500 l;
2) zakup i montaż zbiorników podziemnych szczelnych o pojemności min. 2000 l;
3) zakup i montaż studni chłonnej lub przelewowo–rozsączającej;
4) utworzenie ogrodu deszczowego;
5) utworzenie oczka wodnego o pojemności min. 500 l.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.bip.erzeszow.pl