NEXORIS Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „KOBIECY IMPULS ZAWODOWY” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

NEXORIS Sp. z o.o. informuje, iż od 01.04.2022 r. realizuje projekt pt. „KOBIECY IMPULS ZAWODOWY” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 70 Kobiet w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego, pozostających bez pracy (52 Kobiet bezrobotnych i 18 Kobiet biernych zawodowo) do 31.05.2023 r. poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej (tj. indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy), wyposażającej Uczestniczki projektu w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe skutkujące podjęciem pracy przez min. 42 z nich.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 70 Kobiet w wieku 30 lat i więcej (od 30 dnia urodzin) pozostających poza rynkiem pracy tj. bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące (zgodnie z rozumieniem Kodeksu Cywilnego) obszar województwa podkarpackiego, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS.

Do projektu zapraszamy osoby, które spełniają poniższe warunki formalne:

 • Kobieta
 • Wiek 30 lat i więcej
 • Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
 • Zamieszkiwanie zgodnie z KC na obszarze województwa podkarpackiego
 • Brak jednoczesnego udziału w więcej niż jednym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe z doradcą zawodowym (śr. 6h/os.)
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne z psychologiem (śr. 4h/os.)
 • grupowe poradnictwo zawodowe na 5 grup śr. po 14 os/gr. w wymiarze 16h/gr. 
 • szkolenie kwalifikacyjne ( ok. 80h/os.)
 • szkolenie kompetencyjne (ok. 64h/os.)
 • staż zawodowy (śr. 4 m-ce/os)
 • indywidualne pośrednictwo pracy (śr. 7h/os.)

Dodatkowo w ramach projektu Uczestniczka otrzymuje:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi
 • Materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: tura IV od 11.07.2022 do 05.08.2022; tura V od 08.08.2022 do 31.08.2022.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów niezbędnych na etapie rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej projektu http://www.nexoris.pl/

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

Plakat promujący Kobiecy impuls zawodowy

Załączniki: