Nowe studium dla miasta Rzeszowa. Uwagi rozpatrzone.

– Zdecydowaną większość uwag, które złożyli mieszkańcy do projektu studium, została rozpatrzona pozytywnie. To oznacza, że na terenach osiedli takich jak np. Budziwój czy Przybyszówka będzie dopuszczona możliwość budowy  domów jednorodzinnych – podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Przygotowanie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Rzeszowa to odpowiedź na apele mieszkańców, aby zapanować nad chaosem przestrzennym i nie dopuścić m.in. do budowy deweloperskich bloków w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Aby nie stracić w mieście miejsc dla zieleni, odpoczynku. Projekt przygotowany przez pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa został zaprezentowany wiosną tego roku. Został udostępniony publicznie, odbyły się spotkania dotyczące zapisów tego fundamentalnego dla polityki przestrzennej miasta dokumentu, dyskusje publiczne.

Do 21 lipca mieszkańcy mogli składać uwagi dotyczące zapisów projektu studium. Tych uwag zostało skierowanych do prezydenta Rzeszowa bardzo dużo, bo aż blisko cztery tysiące. Dotyczyły one 7799 działek na terenie Rzeszowa. Najwięcej złożyli mieszkańcy takich osiedli jak Budziwój, Przybyszówka, Bzianka, Słocina, czyli terenów, które jeszcze kilka lat temu były częścią gmin sąsiadujących z Rzeszowem. Większość uwag dotyczyła możliwości zabudowy terenów, które w projekcie studium oznaczone zostały kolorem zielonym jako zieleń krajobrazowa.

– Blisko 75 proc. uwag złożonych przez mieszkańców, dotyczących zieleni krajobrazowej, czyli części studium budzącej najgorętsze dyskusje, została rozpatrzona pozytywnie. I na tych terenach w nowym studium zostanie dopuszczona możliwość zabudowy jednorodzinnej – mówi Konrad Fijołek.

Przykładowo spośród 1886 uwag złożonych przez mieszkańców osiedla Budziwój pozytywnie w całości lub w części zostało rozpatrzonych aż 1594. Na os. Przybyszówka złożono 1805, z czego pozytywnie (w całości i w części) rozpatrzono 1535 uwag.

Tylko niewielka część uwag dotyczących terenów zieleni krajobrazowej nie została rozpatrzona pozytywnie. – Dotyczy to terenów nad Wisłokiem oraz w sąsiedztwie innych rzeszowskich rzek i potoków. Te miejsca powinny być zielone i służyć wszystkim mieszkańcom – podkreśla prezydent Rzeszowa.

Wśród innych uwag, które nie zostały uwzględnione znalazły się m.in. te, które dotyczą przebiegu przyszłych dróg. – Mamy świadomość, że nie każdy przebieg nowej drogi będzie odpowiadał wszystkim. Ale musimy mieć świadomość, że nowy układ komunikacyjny Rzeszowa musi być projektowany, a tereny pod przyszłe drogi rezerwowane – mówi Konrad Fijołek.

Harmonogram dalszych prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Rzeszowa:

– luty 2023 – uzgodnienia

– marzec 2023 – wyłożenie i dyskusja publiczna nad nową wersją studium

– kwiecień 2023 – składanie uwag do projektu studium

– maj 2023 – rozpatrzenie uwag

– czerwiec 2023 – przedłożenie projektu studium Radzie Miasta Rzeszowa

Aby wyszukać swoją uwagę w Zarządzeniu Nr VIII/2132/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2022 r. należy:

  1. Wejść na stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (BIP), wpisując w przeglądarce adres: https://bip.erzeszow.pl/.
  2. Z panelu Informator należy wybrać PLANOWANIE PRZESTRZENNE, a następnie AKTUALNOŚCI
  3. Należy otworzyć artykuł „Zarządzenie Nr VIII/2132/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2022 r. – Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa i prognozy oddziaływania na środowisko”.
  4. Po kliknięciu na Załącznik nr 1 wykaz uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium, wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia (tabela 773 strony) otworzy się wykaz uwag.
  5. W związku z anonimizacją Zarządzenia zaleca się wyszukiwanie po numerze nieruchomości, której dotyczyła uwaga, poprzez kombinację klawiszy CTRL F, co spowoduje otwarcie „okna wyszukiwania”.
  6. W „oknie wyszukiwania” należy wpisać obręb i numer działki, której dotyczyła uwaga, wg schematu: nr obrębu-nr działki np. 222-3617/1
  7. W przypadku uwag nieuwzględnionych lub uwzględnionych w części, w ostatniej kolumnie tabeli znajduje się odesłanie do uzasadnienia, które znajduje się w Załączniku nr 2 – Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag (dokument 27 stron).
  8. Aby zapoznać się z uzasadnieniem sposobu rozpatrzenia uwag należy w Zarządzeniu Nr VIII/2132/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2022 r., otworzyć Załącznik nr 2
  9. W przypadku problemów z wyszukiwaniem rozpatrzenia uwagi złożonej do Studium, mogą Państwo skontaktować się z pracownikami Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa:

– mailowo, pisząc na adres: uwagi_studium@brmr.erzeszow.pl

telefonicznie, poprzez kontakt z pracownikami Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa w godzinach (8:00-15:00) pod numerami telefonów:

Przybyszówka i Bzianka: 17 748 49 05

Budziwój i Biała: 17 748 49 10

Słocina i Matysówka: 17 748 49 18

Całe miasto: 17 748 49 07; 17 748 49 08; 17 748 49 25; 17 748 49 29

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa – grafika

Załączniki: