Nowości w miejskim programie skierowanym do rodzin

Od początku października Gmina Miasto Rzeszów rozpoczyna realizację programu samorządowego „Rzeszowska Karta Rodziny”. Stanowi on kontynuację programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”.

Najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w ramach Rzeszowskiej Karty Rodziny dotyczą:

Rozszerzenia grupy docelowej:

  • Program „Rzeszowska Karta Rodziny” adresowany jest do rodzin wielodzietnych (3+), a także rodzin z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnością, rodzin zastępczych oraz rodzin wspierających, bez wymogu wielodzietności.

Uprawnień do posiadania Karty:

  • Kryterium uprawniającym do posiadania Karty „Rzeszowska Karta Rodziny” jest rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przez jednego rodzica/opiekuna prawnego w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Rzeszowa, właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania w Rzeszowie.

Za wprowadzeniem zmiany kryterium z zameldowania na terenie miasta do rozliczania się
z podatków, przemawiała chęć umożliwienia udziału w Programie rodzinom, które nie mają stałego adresu zameldowania, ale są mieszkańcami miasta i w czynny sposób przyczyniają się do rozwoju Rzeszowa. Postulat ten zgłaszamy był zgłaszany przez mieszkańców.


Okresu wydania Karty:

  • Wydłużyliśmy termin wydawania kart i jest ona przyznawana dzieciom do ukończenia 18 roku lub 25 roku życia, a rodzicom/opiekunom prawnym do ukończenia 18 lub 25 roku życia najmłodszego dziecka.

Formy elektronicznej Wniosku

  • Wniosek o wydanie Karty „Rzeszowska Karta Rodziny” może złożyć w wersji papierowej i elektronicznie poprzez platformę e-PUAP, z wykorzystaniem formularza Wniosku dostępnego na Portalu eUsług Urzędu Miasta Rzeszowa (eobywatel.erzeszow.pl).

Wyłączenia rodzin z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnością oraz rodzin zastępczych
z kryterium wielodzietności

  • Rzeszowska Karta Rodziny może zostać przyznana rodzinie, która posiada co najmniej jedno dziecko w pieczy zastępczej oraz rodzinie, która posiada co najmniej jedno dziecko/dzieci z niepełnosprawnością.

Za zniesieniem kryterium wielodzietności w przypadku tych rodzin postulowali sami mieszkańcy.

Dodatkowe informacje:

  • Program „Rzeszowska Karta Rodziny” stanowi element długofalowej Strategii Rozwoju Miasta, w szczególności w zakresie realizowania lokalnej polityki rozwiązywania problemów społecznych na lata 2023-2030 w ramach celu strategicznego I – Rzeszów miasto rodzin.
  • Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Rzeszowska Karta Rodziny” można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 13, 35-002 Rzeszów, e-mail: wps@erzeszow.pl, tel. 17 875 40 44; 17 875 44 82, sekretariat: 17 875 46 53 lub w Centrum Kontaktu i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa, pod numerem telefonu: 1 77 88 99 00
  • Potwierdzeniem udziału w Programie jest posiadanie Karty „Rzeszowska Karta Rodziny”.
  • Karta uprawnia do korzystania ze zniżek na zakup towarów i usług oferowanych przez Partnerów Programu.

(Partnerami programu są instytucje i jednostki miejskie (jak np. ROSiR, Rzeszowskie Domy Kultury, Muzeum Dobranocek, Teatr Maska, Estrada Rzeszowska, BWA, Galeria Fotografii, Podziemna Trasa Turystyczna) oraz firmy zewnętrzne (np. księgarnie, kina, restauracje, szkoły, itp.).

Link do strony: https://erzeszow.pl/pl/512-polityka-spoleczna-i-ochrona-zdrowia/84677-rzeszowska-karta-rodziny.html