Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2023 roku pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych”

Najważniejsze informacje:

– oferty należy sporządzić za pośrednictwem generatora ofert dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl i złożyć w terminie do dnia 26 maja 2023 r., (organizacje, które chcą przystąpić do konkursu muszą zarejestrować się w generatorze ofert),

– filmy instruktażowe dotyczące zakładania konta organizacji oraz składania ofert znajdują się w na kanale YT, https://www.youtube.com/channel/UC2VwYIYOG5XWFvIsro99i_g

– kwota przeznaczona na konkurs: 500 000,00 zł,

– maksymalna wysokość dotacji: 100 000,00 zł,

– jedna organizacja może złożyć jedną ofertę,

– wkład własny nie jest wymagany,

– okres realizacji: 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.,

Przedmiotem konkursu jest wykonanie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, polegających na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym:

1) prowadzenie psychoterapii dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych problemem uzależnień od substancji i czynności;

2) prowadzenie szkoleń psychoedukacyjnych dla rodziców uczniów oraz nauczycieli z zakresu ochrony zdrowia psychicznego oraz uzależnień od substancji i czynności;

3) prowadzanie diagnozy i psychoterapii zaburzeń ogólnorozwojowych z zakresie emocji i zachowania dzieci z zespołem FAS;

4) prowadzenie psychoterapii dzieci krzywdzonych seksualnie.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się pod adresem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/1874-ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych/74660-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2023-roku-pn-prowadzenie-profilaktycznej-dzialalnosci-informacyjnej-i-edukacyjnej-w-zakresie-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-w-tym-na-rzecz-osob-uzaleznionych-i-wspoluzaleznionych.html