Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na działania związane z organizacją zajęć sportowych i imprez towarzyszących jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2023 roku pn. Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego”.

Najważniejsze informacje:

  • oferty należy sporządzić za pośrednictwem generatora ofert dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl i złożyć w terminie do dnia 27 marca 2023 r., (organizacje, które chcą przystąpić do konkursu muszą zarejestrować się w generatorze ofert),
  • filmy instruktażowe dotyczące zakładania konta organizacji oraz składania ofert znajdują się w na kanale YT, https://www.youtube.com/channel/UC2VwYIYOG5XWFvIsro99i_g
  • kwota przeznaczona na konkurs: 700 000,00 zł,
  • wartość przyznanej dotacji na zadanie nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł,
  • jedna organizacja lub wyodrębniona statutowo sekcja sportowa może złożyć jedną ofertę,
  • wkład własny: co najmniej 10 % wartości zadania (finansowy, rzeczowy lub osobowy),
  • okres realizacji: 15.03.2023 r. do 15.12.2023 r.,

Przedmiotem konkursu jest przygotowywanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, mających na celu doskonalenie sprawności fizycznej, promujących aktywny wypoczynek i popularyzację walorów rekreacji ruchowej dla dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Rzeszowa.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się pod adresem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/1874-ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych/71742-organizacja-zajec-sportowych-i-imprez-towarzyszacych-min-turniejow-zawodow-rajdow-itp-dla-dzieci-i-mlodziezy-jako-alternatywnych-form-spedzania-czasu-wolnego.html