Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego “Działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego”

Celem realizacji zadania publicznego jest upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Rzeszowa wśród właścicieli, posiadaczy i użytkowników obiektów zabytkowych oraz popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach Rzeszowa.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte, wpisujące się w określone w ww. cele realizacji zadania publicznego, działania takie jak: przygotowanie i udostępnienie publikacji, poradników, aplikacji, gier miejskich, jak również organizacja warsztatów, szkoleń, wykładów, konferencji, seminariów, wystaw, spacerów. Zastrzega się możliwość przyjęcia do realizacji sposobu wykonania zadań publicznych innego niż opisany powyżej, pod warunkiem utrzymania zgodności proponowanych działań i rozwiązań organizacyjnych z przepisami prawa oraz uzasadnionym w ofercie zamiarem osiągnięcia celów realizacji zadania.

Ze środków dotacji nie mogą zostać sfinansowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Adresatem zadań realizowanych na podstawie niniejszego konkursu, muszą być mieszkańcy Rzeszowa, a one same muszą być realizowane na terenie Miasta Rzeszowa.

Pełne ogłoszenie konkursowe dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa, pod adresem: LINK

Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić w generatorze ofert, dostępnym pod adresem: https://generatorNGO.erzeszow.pl i złożyć w sposób opisany w ogłoszeniu, w terminie do dnia 4 maja 2023 r.