Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami na 2023 rok

Oferty należy sporządzić za pośrednictwem generatora ofert dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl i złożyć w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 r., (organizacje, które chcą przystąpić do konkursu muszą zarejestrować się w generatorze ofert)
Filmy instruktażowe dotyczące zakładania konta organizacji oraz składania ofert znajdują się na kanale YT, https://www.youtube.com/channel/UC2VwYIYOG5XWFvIsro99i_g
Kwota przeznaczona na konkurs: 500 000,00 zł
Jedna organizacja może złożyć jedną ofertę
Wartość jednej dotacji nie może przekroczyć 100 000,00 zł
Wkład własny nie jest wymagany
Okres realizacji: 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.
Dotacje będą udzielane na realizację zadań publicznych w następujących obszarach:
1) prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami;
2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
3) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami;
4) organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
5) promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się pod adresem:
https://bip.erzeszow.pl/pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/1874-ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych/73286-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-2023-roku.html