Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 15 lutego 2024 r. ogłosił konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa”

Przedmiotem konkursu jest realizacja Programu, którego głównym celem jest ograniczenie zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) w populacji osób zameldowanych lub zamieszkałych w Rzeszowie, mających obywatelstwo polskie lub status cudzoziemca – uchodźcy z UKR, poprzez przeprowadzenie przesiewowych badań w kierunku wykrycia wirusa HCV we krwi (test anty-HCV), u osób w wieku od 18-go roku życia z grup ryzyka zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

Program mogą realizować podmioty wykonujące działalność leczniczą, spełniające warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 i art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.), zapewniające  pomieszczenia i urządzenia odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach Programu.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa”, są podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.), posiadające punkty pobrań krwi na terenie Rzeszowa, a także medyczne laboratorium diagnostyczne lub mające zawartą umowę w zakresie przedmiotowych badań z podwykonawcą, udzielające świadczeń w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej – badania biochemiczne i immunochemiczne – przeciwciała anty-HCV.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie czynności medycyny laboratoryjnej posiadają pomieszczenia i urządzenia niezbędne do zakresu wykonywanych badań laboratoryjnych oraz zapewniają personel i kierownika laboratorium zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2125).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 24 500,00 zł.

Realizacja Programu planowana jest w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2024 r. lub do wyczerpania limitu badań.

Ofertę można złożyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej.

Ofertę w jednym egzemplarzu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 r. do godziny 15:30, tj. w terminie 15 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie ofert.

Oferty w wersji papierowej należy składać:

  • w Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12 (punkt kancelaryjny),
  • w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, 3 Maja 13,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów (obowiązuje data wpływu).

Złożenie oferty jest możliwe również w formie elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa ePUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z dokumentami do pobrania znajdują

się pod poniższym linkiem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/291-wydzial-polityki-spolecznej/2211-aktualnosci/90773-konkurs-ofert-na-realizacje-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-wykrywania-zakazen-wirusowego-zapalenia-watroby-typu-c-wsrod-mieszkancow-miasta-rzeszowa.html