Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025 – konkurs ofert

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 22 listopada 2023 r. ogłosił konkurs ofert na realizację w 2024 i 2025 roku, programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w latach 2024-2025, wynosi 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), w tym:

  • w 2024 roku: 49 150,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt),
  • w 2025 roku: 50 850,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt).

Przedmiotem konkursu jest realizacja Programu, którego głównym celem jest poprawa zgłaszalności na badania profilaktyczne w kierunku raka piersi mieszkanek Miasta Rzeszowa w wieku 40-49 lat oraz 70 lat i więcej, a także zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie profilaktyki raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa w latach 2021-2025.

Program mogą realizować podmioty wykonujące działalność leczniczą, zapewniające zasoby kadrowe – kwalifikacje personelu – odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach Programu oraz posiadające odpowiednie wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025”, są podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) i spełniające wymogi lokalowe, sprzętowe i kadrowe, wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357 z późn. zm.).

Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu polityki zdrowotnej określone są w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/521/2023 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 2023 r

Realizacja Programu planowana jest w terminie od dnia 2 stycznia 2024 r. do 29 listopada 2024 r. i od dnia 2 stycznia 2025 r. do 28 listopada 2025 r. lub do dnia wyczerpania limitu badań. Rzeczywisty termin realizacji Programu wskazany będzie – po przeprowadzonym konkursie – w umowie, zawartej z realizatorem Programu.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie 15 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie ofert:

  • w Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12 (punkt kancelaryjny),
  • w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 13,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (obowiązuje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z dokumentami do pobrania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/291-wydzial-polityki-spolecznej/2211-aktualnosci/87739-ogloszenie-konkursu-ofert-na-realizacje-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-wczesnego-wykrywania-raka-piersi-wsrod-mieszkanek-miasta-rzeszowa-na-lata-2021-2025.html#ak87739

Grafika ilustrująca konkursy w zakresie ochrony zdrowia