Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”

7 czerwca 2022 r., Rada Ministrów przyjęła uchwałę dot. „Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)”. Głównym celem dokumentu jest deinstytucjonalizacja usług, zakładająca przejście od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Projektowanie usług społecznych oraz deinstytucjonalizacja będzie udziałem wszystkich wspólnot lokalnych w najbliższym czasie. W proces ten włączone będą administracja rządowa, samorządy regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej.

Ważnym elementem dyskusji nad rozwojem usług społecznych jest seria 16 regionalnych seminariów „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”, którą zakończy seminarium w Rzeszowie.

W czasie seminarium zostaną poruszone tematy dotyczące procesu przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku, uczestnictwa zarówno samorządów lokalnych, jak sektora pozarządowego w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji, rekomendacji krajowych, na bazie których wypracowane zostaną rekomendacje regionalne dla województwa podkarpackiego uwzględniając specyfikę regionu.

Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji” odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 roku w Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab – Rzeszów ul. 3 Maja 13, w godzinach 10.00-15.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdą się na stronie:

https://www.wrzos.org.pl/aktualnosci/rzeszow-zapraszamy-na-seminarium-z-cyklu-regionalne-platformy-spoleczne-dla-rozwoju-uslug-spolecznych-i-di/