Trwają prace nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Rzeszowa

Trwają prace nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Rzeszowa. To odpowiedź na apele mieszkańców aby zapanować nad chaosem przestrzennym i nie dopuścić m.in. do budowy deweloperskich bloków w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Aby w mieście wprowadzić więcej zieleni, miejsc odpoczynku.

Na obecnym etapie tworzenia studium Miasto zbiera uwagi i zapytania od mieszkańców. To czas aby zgłosić wszystkie swoje wątpliwości, które następnie będą rozpatrywane i analizowane przez urbanistów. Takie spotkanie informacyjne w minioną sobotę zorganizowała Rada Osiedla Matysówka. Urbaniści po wyjaśnieniu złożeń Studium, odpowiadali na pytania mieszkańców. Wyjaśniali i przyjmowali poprawki.

Studium jest dokumentem o charakterze wewnętrznym, jest wytyczną dla Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. Ma wskazać kierunek rozwoju miasta do 2045 roku. Nie reguluje zasad wydawania warunków zabudowy.

Wg. Przepisów aby uzyskać warunki zabudowy, należy spełnić określone wytyczne:

–           teren musi mieć dostęp do drogi publicznej,

–           co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana. Wtedy można wybudować budynek o podobnym przeznaczeniu i wielkości,

–           istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu musi być wystarczające do realizacji inwestycji mieszkaniowej.

Na terenach oznaczonych w nowym Studium kolorem zielonym (zieleń krajobrazowa) będzie można budować domy, podobnie jak na terenach oznaczonych na brązowo, po spełnieniu warunków, które przedstawiliśmy wyżej. Tereny oznaczone w nowym Studium jako zieleń urządzona stanowią rezerwę pod utworzenie miejskich parków, zieleńców, bulwarów i promenad. Te tereny zaplanowane są do wykupu przez miasto zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.

Dyskusja o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym niestety w każdym mieście budzi wielkie emocje. Wszyscy chcielibyśmy, żeby z jednej strony miasto było uporządkowane, zaplanowane, żeby nam się tutaj dobre żyło. Ale z drugiej strony obawy mieszkańców budzi to, by nie ograniczać mieszkańcom sposobów dysponowania ich własnym gruntem. Bez planów, bez studium, bez zapanowania nad tym, w mieście będzie wolna amerykanka, a tym samym ogromne społeczne i finansowe koszty. Mieszkańcy chcieliby prawo do „wuzetki”, ale to będzie oznaczało, że deweloper też będzie je miał. Ja rozumiem, że to budzi emocje i chcemy wszyscy tego samego, ale trudno jest to zrobić czyimś kosztem. Mimo wszystko przyjeżdżam i będę przyjeżdżał na osiedla i słuchał Państwa – mieszkańców, bo to jest w tej chwili najważniejsze. Porządek przestrzenny w mieście także musi mieć akceptację mieszkańców. Nie da się zaplanować go bez akceptacji rzeszowian. Dlatego się z państwem spotykam, jeździmy i odbywamy te trudne spotkania i rozmawiamy– powiedział Konrad Fijołek Prezydent Rzeszowa.

 Nowe Studium będzie podstawą do przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Miasto w najbliższym czasie, będzie koncentrowało się na planach zagospodarowania dla kluczowych inwestycji. Powstaną plany dla terenów przy ul. Ciepłowniczej (rozbudowa oczyszczalni ścieków), w rejonie ul. Spacerowej (realizacja ogrodu botanicznego) czy też na osiedlu Staromieście (realizacja aquaparku).

To może się wydawać zaskakujące, ale kto wczyta się w ustawy to zrozumie, że „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy” ma daleko większe znaczenie dla władz miasta niż dla właścicieli nieruchomości czy inwestorów. Po jego uchwaleniu decyzje o pozwoleniach na budowę i o warunkach zabudowy będą wydawane tak, jak do tej pory, gdyż „Studium..” nie jest aktem prawa miejscowego i nie może być merytoryczną podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Waga tego dokumentu polega na czymś innym – to prezydent i rada miasta nie będą mogli sporządzać miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z nim sprzecznych, nie mogą podejmować inwestycji publicznych, które nie wpisują się w jego ustalenia itd. „Studium..” ogranicza władzę – jest rodzajem deklaracji władzy – gdzie będzie prowadzić prace planistyczne i działania inwestycyjne i  w jakim prowadzić je kierunku. To bardziej rodzaj drogowskazu niż narzędzie regulacji budowlanych czy nieruchomościowych. To nie przypadek, że dokument nosi nazwę „Studium” a nie „plan”. Jak jest „Studium” to zaczyna się  planowanie ; jak są plany – to zaczyna się działanie– powiedział Janusz Sepioł Architekt Miasta Rzeszowa.

Rzeszów stoi przed wyzwaniem osiągnięcia statusu metropolii. Żeby to osiągnąć musi przedstawić ramy rozwoju i pilnie przystąpić do projektowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego pod nadzorem Architekta Miasta. Bez akceptacji Studium (SUIKZP) będziemy kontynuować negatywne praktyki, które powodowały pogarszające się warunki życia w Rzeszowie.

Obecne studium jest już nieaktualne, a  w związku z powiększeniem miasta część jego obszaru w ogóle nie jest nim objęta. W analizach MKUA nad pracami studium zwracaliśmy uwagę na:

  • Zahamowanie rozlewania się miasta,
  • Odbudowanie ciągłości tkanki miejskiej,
  • „Powrót centrum do centrum”,
  • Zielone miasto przyjazne mieszkańcom.

Te priorytety zostały w znacznej mierze zawarte w nowym Studium i uzyskały pozytywną opinię Komisji, którą złożyliśmy na ręce Prezydenta Miasta Rzeszowa. Liczymy również na pozytywną decyzję Rady Miasta Rzeszowa- powiedział Maciej Trybus, Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Decyzję o wprowadzeniu w życie nowego Studium podejmuje Rada Miasta Rzeszowa. Przed uchwaleniem Studium wszystkie uwagi zgłoszone przez mieszkańców będą skrupulatnie analizowane. Do tej pory uwagi do zgłosiło 253 osoby z ponad 1200, które indywidualnie zapoznały się z założeniami studium podczas konsultacji w Urban Lab i Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa.

 – Przez ostatnie lata Rzeszów rozwijał się bez konkretnego planu, co nie przyniosło dobrego efektu. Dlatego jako miejski radny wobec studium dla miasta mam bardzo duże oczekiwania. Planowanie przestrzenne jest w Rzeszowie bardzo potrzebne i taki dokument jest do tego niezbędny– powiedział Robert Kultys, przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa. 

Chcąc wysłuchać mieszkańców Rzeszowa, zapoznać ich z założeniami studium i wyjaśnić tematy które budzą kontrowersje, końcem czerwca Miasto będzie organizowało spotkania z mieszkańcami. Ilość spotkań będzie zależna od potrzeb mieszkańców.

Więcej o tym przeczytacie pod linkiem