TWÓRCY KULTURY

TWÓRCY KULTURY
Wielokrotnie powracam pamię­cią do roku 2008, kiedy to dane mi było poznać dzięki Stachowi Ożogowi,- Józefa Kawałka. Wówczas wiedziałam jedynie, że Józef Kawa­łek jest Prezesem Regionalnego Sto­warzyszenia Twórców Kultury, które zrzesza w swych szeregach ludzi pióra i nie tylko, i które przygarnę­ło, że tak powiem, moją osobę na samym początku mojej działalności kulturalnej.
Gdyby powiedzieć słów kilka o Józefie Kawałku, to należy wspo­mnieć, iż jest on redaktorem pię-cioczęściowego dzieła Przestrzenie wyobraźni. Almanachu Regionalne­go Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie i środowisk twórczych Podkarpacia, na które składa się wyselekcjonowany materiał 85 auto­rów, ujęty w pięciu częściach: Część I. Poezja, część II. Proza, część III. Muzyka, część IV. Plastyka, część V. Publicystyka, a nad którym ze względu na ogrom materiału Kawa­łek pracuje od 7 lat. jako członek tegoż stowarzyszenia mam nadzieję, że uda nam się pozyskać środki na jego wydanie.
Osobiście Józefa Kawałka postrze­gam jako energicznego i otwartego na wszelkie formy działacza kul­tury, bez reszty poświęcającego się pracy kulturalnej, a nade wszystko podającego dłoń wszystkim tym, którzy próbują swoich sił z piórem, pędzlem, czy śpiewem, by wspólnie pielęgnować patriotyzm i tradycje. Jak się dowiaduję w rozmowie z nim, prowadził koła zainteresowań dla trudnej młodzieży. Dla młodych niedoświadczonych rodziców orga­nizował uniwersytety dla rodziców. Współpracował ze świetlicami, muzeami i domami kultury. Obej­mował opieką pracujących uczniów szkół zaocznych. Organizował tere­nowe koła samokształceniowe i kierował pracą tych kół, zaś swoimi doświadczeniami dzielił się na ogól­nopolskich konferencjach.
Należy wspomnieć, że jego naj­większą pasją jest śpiew. Już w latach sześćdziesiątych przy współpracy ze Stefanią Ćwiek zorganizował pierw­szy w Rzeszowie chór nauczycielski, którym dyrygowali: Zdzisław Putyło, Jan Wołowiec, Andrzej Jakubowski, Otylia Piechowska. Chór ten dawał koncerty nie tylko w Rzeszowie, ale i w wielu miastach Podkarpacia.
J.Kawałek zreorganizował w 2007r. Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury. Skupił w tym Stowarzyszeniu młodzież, emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne powołując różnego rodzaju sekcje i działając przy współpracy z Woje­wódzkim Domem Kultury, osiedlo­wymi domami kultury, domami pomocy społecznej, z Centrum Polonus Uniwersytetu Rzeszow­skiego, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z gminnymi ośrodkami kultury, Oddziałem Związku Lite­ratów Polskich, a także z redakcjami czasopism Nadwisłocze, Nasz Dom Rzeszów, Echo Rzeszowa, Krajo-
brazy.
Obecnie Józef Kawa­łek mimo sędziwego wieku jest inicjatorem wielu poczy­nań kultu­r a l n y c h , które są realizowane przy pomo­cy kierow­ników sek­cji: Stefanię Budę, Alicję Borowiec, Gretę Jagieł­łę, Zygmunta Kiełbowicza, Emilię Wołoszyn, Zofię Krawiec oraz Sta­nisława Dworaka jako przewodni­czącego Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 35 – lecia RSTK. Jak podkreśla sam Kawałek wspoma­gają go swoimi pomysłami również Stanisława Bylica, Jadwiga Górska
– Kowalska, Maria Rudnicka, a nade wszystko V-ce Prezes RSTK Stefan Michał Żarów.
Nieocenioną rolę w Stowarzysze­niu odgrywa Jadwiga Kupiszewska przez wielu postrzegana jako autorka scenariuszy i prowadząca spotka­nia autorskie. Dla mnie Jadzia, a na taką bliskość mi zezwoliła, to pełna ciepła i dobroci matka, babcia i żona, pielęgnująca tradycje rodzinne i patriotyczne, jako córka oficera, który zginął w Katyniu, a którą poznałam dzięki Bogusławowi Kotuli. W 2009 roku połączyła nas praca nad wspólną książką Jestem rzeką , której jestem współautorem wspólnie z Jadwigą Kupiszewską i Adamem Jańcem.
J.Kupiszewska to rodowita Rze-szowianka, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersy­tetu Jagiellońskiego, cytolog, obec­nie na emeryturze, z zamiłowania malarka, poetka rozpoznawalna nie tylko w środowisku rzeszowskim i znana z wielu zdarzeń artystycz­nych. Opublikowała kilka książek: Wieniec dożynkowy, Moja Bernar­dyńska, W prześwicie wieżowców, Karnawałowy Olimp, Makagigi, Komputerowe sny – bajka dla dzieci, Zostawić dzień, Nie rozbieraj tęczy i ostatnio wydana książka z okazji 660 rocznicy lokacji rodzinnego miasta – Co mówią ulice Rzeszowa.
– Jak się dowiedziałam w rozmowie z nią, książka ta zamyka cykl wędrów­ki poezją i prozą ulicami Rzeszowa, brzegami Wisłoka, nowymi dzielni­cami rozbudowującego się miasta, co niewątpliwie stanowi swoisty wkład w promocję naszego miasta.
Jeśli powrócić do biografii, to w latach osiemdziesiątych była wice­przewodniczącą Krajowego Klubu Kultury Wsi SCENA LUDOWA w Krakowie. Brała udział w ogólno­polskich konfrontacjach artystycz­nych, plenerach, warsztatach, które stanowiły inspirację nie tylko do poczynań malarskich, lecz również działalności animatorskiej. I to prze­łożyło się jak mniemam na jej zaan-
gażowanie w aktywną pracę w RSTK w Rzeszowie. Uczestnicząc i biorąc udział w organizowanych przez Nią spotkaniach postrzegam, że każde jest inne, pełne treści i koloru, zaś współpraca z WiMBP oraz jej Filią nr 9 zaowocowało poszerzaniem kręgu słuchaczy, czytelników, stało się bazą do wielu spotkań, m.inny-mi takich jak: Jesienne nostalgie, Barwy zimy, Sposób na słoneczność – autorskie spotkanie z Eweliną Łopuszańską, z fraszkami Adama Decowskiego, czy mające się odbyć w kwietniu spotkanie z poezją M. A. Łypa – Szukam sposobu piękna. Wszystkie są niepowtarzalne w swej treści i oprawie. Każde jest okazją do zaprezentowania zainteresowań twórczych członków poszczególnych sekcji RSTK, bowiem scenariusze łączą poezję z muzyką, z prezentacją malarstwa, rękodzieła artystycznego. Kolorowe cekiny, korale członków Zespołu NOSOWIANY, z którym RSTK współpracuje, a z którymi przyjeżdża na spotkania Stefania Buda, przewodnicząca sekcji folk­lorystycznej RSTK, dodają blasku i energii. Uświetniają jej imprezy rów­nież członkowie Grupy Wokalnej pod kierunkiem Zygmunta Kiełbo-wicza i przy współpracy z Edwardem Sądejem. PRZYWOŁAJ PAMIĘĆ to cykl prezentacji patriotycznych tek­stów, piosenek i recytacji własnych wierszy członków Grupy Poetyckiej RSTK. Wieczór wspomnień o Rze­szowie „I tak się rodzi z naszej i naszych dziadów pamięci historia” , zorganizowany w Klubie Wojsko­wym 21 BSP, wpisał się w urodziny naszego miasta programem opraco­wanym przez J. Kupiszewską według książek Jerzego. S. Nawrockiego, Ryszarda Lechforowicza.
Programy artystyczne związane z kolejnymi rocznicami tragiczne­go Katynia, opracowywane przez Jadwigę, stwarzają niezapomniane wydarzenia artystyczne nie tylko dla środowiska wojskowego, bowiem zwykle odbywają się przy współpra­cy ze szkołami, III Liceum Ogól­nokształcącym im. C.K. Norwida w Rzeszowie, czy Zespołem Szkół Technicznych w Rzeszowie, gdzie odbył się wzruszająco przygotowany przez pedagogów i młodzież APEL KATYŃSKI w 75 rocznicę zbrodni. Grupa poetycka Stacha Ożoga i muzyczna Ewy Jaworskiej Pawełek Klubu Wojskowego 21 BSP każdego roku pamięta o oficerach, którzy pozostali w dołach Katynia, Mied-noje i Charkowa. I tutaj w program wplatane są wiersze własne o Katy­niu oraz piosenki członków RSTK.
Przy każdej okazji podkreśla znaczenie działalności RSTK dla rozwijania zainteresowań poezją, muzyką, malarstwem, książką, wie­dzą o świecie.
Składam podziękowania metafo­rycznym uściskiem dłoni, zarówno Jadwidze Kupiszewskiej jak i Józe­fowi Kawałkowi za to, iż zezwolili mi na obecność na półeczkach swej wyobraźni.
Dorota Kwoka