Walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa

W ratuszowej sali obrad 22 kwietnia br. odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. Miało ono charakter statutowy. Przyjęli oni sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej za 2021 rok z uaktualnieniami pierwszego kwartału 2022 roku. Prowadzący zebranie, przewodniczący stowarzyszenia Roman Małek, na samym początku zaproponował, aby zgodnie z tradycją tego typu spotkań zebrani zechcieli wysłuchać kilku piosenek w wykonaniu instrumentalnym przez trzy utalentowane siostry, uczennice rzeszowskich szkół. Zagrały one kilka utworów muzycznych na instrumentach: akordeon, saksofon i bębenek. W tak stworzonej atmosferze rozpoczęło się walne zebranie.

W prezydium zebrania, od prawej: Krzysztof Kadłuczko, Konrad Fijołek, Roman Małek, Wiesław Buż

Na początku uczczono chwilą ciszy pamięć naszych członków, którzy odeszli w okresie od ostatniego walnego zebrania: Zdzisława Daraża, Zbigniewa Gibały, Eugenii Kruczek Kowalskiej, Jana Borka, Władysława Kalandyka, Renaty Stachury i Józefa Żuka. Zaś na wniosek kapituły odznakami honorowymi „Przyjaciel Rzeszowa”, zarząd towarzystwa wyróżnił: Krystynę Rogozińską, Annę Skibę i Edwarda Bolca, natomiast dyplom uznania i decyzję o przyznaniu honorowego członka zarządu otrzymał Aleksander Nowosad. Aktu wyróżnienia dokonali Roman Małek i Krzysztof Kadłuczko w towarzystwie posła Wiesława Buża.

Wyróżnieni honorową odznaką „Przyjaciel Rzeszowa” z posłem i przewodniczącym TPRz

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa w minionym roku przedstawił Stanisław Rusznica.  Przedstawione sprawozdanie obejmowało wiele formalnych stwierdzeń, objętych wymogami tego typu informacji. Warto byłoby przypomnieć ich kilka. Aktualnie towarzystwem kieruje zarząd, w 11-osobowym składzie: Roman Małek – przewodniczący, Bolesław Pezdan i Włodzimierz Szwaja – zastępcy przewodniczącego, Zygmunt Rybarski – sekretarz, Krzysztof Kadłuczko – skarbnik oraz członkowie – Józef Kanik, Krystyna Koniuch, Krystyna Małecka, Stanisław Rusznica, Witold Walawender, Alicja Trzyna.

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa liczy 190 członków. W okresie sprawozdawczym, towarzystwo funkcjonowało w wyjątkowo trudnym okresie. Był to okres pandemii. Wiele przedsięwzięć, które były w planie pracy oraz wymagały zaproszenia i uczestnictwa większej ilości członków, musiały być przełożone na czas późniejszy. Jedną z podstawowych form działalności były i są wydawnictwa własne oraz firmowane przez towarzystwo, a finansowane i rozprowadzane przez ich autorów. Podobnie jak w latach poprzednich, wydano piękny, okolicznościowy kalendarz ścienny. Autorem zdjęć był nasz członek i redakcyjny fotoreporter, Aleksander Baranowski, zaś redakcyjną stronę całego kalendarza robił Roman Małek. Koszty druku kalendarza pokrył Geokart International. Wydawnictwa były dofinansowywane przez Urząd Miasta Rzeszowa w ramach programu wspierania wydawnictw kulturalnych, naukowych i patriotycznych oraz wspierane przez licznych sponsorów. W tej grupie wydano książkę „Byli wśród nas, pożegnania, wspomnienia” autorstwa Józefa Kanika, Romana Małka i Stanisława Rusznicy. Józef Ambrozowicz wydał „Powroty do zdarzeń”, natomiast Barbara Śnieżek i Maria Rudnicka wydały tomiki poezji. Ukazała się płyta z nagranym koncertem „Piosenek o Rzeszowie”. Ciekawą formą pracy towarzystwa były kontynuowane spotkania autorskie w spółdzielczym klubie „Zodiak”.

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa wydaje własny tytuł prasowy „Echo Rzeszowa”. Dotychczas ukazało się 316 numerów tego czasopisma. Wydawane jest ono w cyklu miesięcznym, w objętości 12 kolumn każdy numer. Zespół redakcyjny stanowią członkowie naszego towarzystwa: Roman Małek – redaktor naczelny, członkowie: Aleksander Baranowski,  Jerzy Fąfara, Józef Kanik, Bogusław Kotula, Krystyna Małecka, Stanisław Rusznica, Ryszard Zatorski i Marian Ważny. W „Echu Rzeszowa” pokazywaliśmy, jak rozwija się miasto i jaki jest w tym udział jego mieszkańców. Stałymi działami czasopisma były między innymi prezentacje sylwetek ludzi w aktualnie zmieniającej się rzeczywistości oraz tych, którzy odeszli, ale pozostawili swój duży wkład w rozwój miasta. Pisaliśmy o bieżącej działalności naszego towarzystwa w ramach cyklu „Z życia Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa”. Prezentowaliśmy różne stowarzyszenia, ważne wydarzenia polityczne i społeczne. Było wiele o aktywności rad osiedlowych. Prowadzona działalność popularyzatorska miała na celu inspirowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw społeczno-kulturalnych na terenie naszego miasta. W ramach realizowanego zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pokazywaliśmy różne formy zdrowego wypoczynku, szczególnie poprzez uprawianie sportu i turystyki.       

Nasze teksty są ciekawe, świadczą o tym robione różne przedruki w czasopismach, gazetach i na stronach internetowych. „Echo Rzeszowa” utrzymuje się dzięki reklamom i jego sprzedaży prowadzonej przez kolporterów Ruch i Garmond oraz prenumeracie. Strona redakcyjna czasopisma i pozostałych wydawnictw prowadzona jest przez redaktora naczelnego Romana Małka i pozostałych piszących na zasadzie wolontariatu. Skład czasopisma prowadzi firma „Małe sztuki”, a druk realizuje Geokard International. Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, użyczając swoje logo, sponsorowało medialnie wiele imprez i istotnych wydarzeń na terenie miasta. Uczestniczyło także we wspieraniu wielu inicjatyw prezydenta w procesie rozwoju miasta. Składane były rożne propozycje prezydentowi były w większości przyjmowane pozytywnie. Zarząd towarzystwa przyjmuje do realizacji zgłoszone w czasie zebrania postulaty co do zintensyfikowania i kontynuowania swojej działalności w obecnym 2022 roku.

Widok ogólny sali

Członkowie towarzystwa angażowali się w działalność społeczną, kulturalną i naukową naszego miasta. Wielu członków uczestniczyło w pracach samorządowych rad osiedli, w radach spółdzielczych oraz innych gremiach, takich jak: Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych poprzez swojego przedstawiciela Ryszarda Zatorskiego. Staramy się programowo wspomagać urząd miasta z jego prezydentem Konradem Fijołkiem, posła Wiesława Buża i radnych, m.in. Mirosława Kwaśniaka, Annę Skibę, Witolda Walawendra. Walne zebranie przyjmuje wszelkie deklaracje złożone w wypowiedziach posła i prezydenta do uczestników walnego zabrania, m. in. nadania imienia Daszyńskiego rondu obok ZUS, założenia w Rzeszowie muzeum sportu, przygotowania uroczystych spotkań członków i sympatyków towarzystwa, poświęconych 25. rocznicy uchwalenia naszej konstytucji oraz koncepcji rozwoju Rzeszowa, przekazywania jeszcze więcej informacji o rozwoju miasta.  

Stowarzyszenie nasze działa na zasadzie non profit. Wszystkie zyski przeznaczamy na działalność statutową. Sprawozdanie finansowe, jak i stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawione na zebraniu przez Krzysztofa Kadłuczkę i Stanisława Ząbka wystawiają ocenę pozytywną co do całej merytorycznej działalności towarzystwa. Poczynania programowe są realizowane zgodnie ze statutem i innymi przepisami. Zebranie udzieliło absolutorium zarządowi oraz przyjęło jednomyślnie końcowe, statutowe uchwały. 

Stanisław Rusznica

Fot. A. Baranowski