Ważna informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa przypomina,
że do 31 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych muszą złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2024r.

Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie będzie skutkować koniecznością wniesienia wysokiej opłaty dodatkowej, a nawet wygaśnięciem zezwolenia.

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2023 r. można złożyć w jeden z następujących sposobów:

  1. Osobiście w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń przy ul. Pl. Ofiar Getta 7, pokój 52;
  2. Za pośrednictwem poczty – można wysłać wypełniony i podpisany egzemplarz oświadczenia listem poleconym na adres: Wydział Działalności Gospodarczej
    i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów;
  3. Poprzez platformę internetową https://zezwoleniaalk.erzeszow.pl/office która umożliwia założenie konta klienta, naliczenie opłat za pomocą dostępnego kalkulatora, podpisanie oświadczenia i jego wysłanie; 
  4. Za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, poprzez wysłanie do Gminy Miasto Rzeszów na adres /umrz/SkrytkaESP

Ważne!

Przy obliczaniu opłaty należy zwracać uwagę na końcowy termin ważności posiadanych zezwoleń. Jeśli termin ważności zezwolenia upływa w 2024 r., to opłaty dokonujemy tylko do daty ważności zezwolenia. Natomiast jeśli zezwolenie nie kończy się w 2024 r., czyli termin ważności zezwolenia obejmuje cały rok 2024 lub kolejne, wówczas opłatę naliczamy za cały rok (do wyboru jednorazowa wpłata lub opłata w trzech ratach).

Wartość sprzedaży dla każdego rodzaju zezwolenia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, nawet jeśli będą to zera. Kwot nie należy zaokrąglać. W oświadczeniu podajemy wartość sprzedaży brutto (z podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym).

Do oświadczenia można dołączyć zestawienie sprzedaży lub inne dokumenty źródłowe,
na podstawie których ustalono wartość sprzedaży napojów alkoholowych wykazaną
w oświadczeniu.

Uwaga!

Oświadczenie powinno być podpisane przez przedsiębiorcę/ reprezentację firmy lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo, które musi być opłacone. W tytule przelewu należy wpisać adres punktu sprzedaży.

Wpłat należności z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  można dokonywać kartą lub blikiem w Urzędzie Miasta Pl. Ofiar Getta 7 pok.52, gotówką
w kasie Urzędu Miasta, a także bezgotówkowo na rachunek:

03 1020 4391 0000 6702 0225 3060

UWAGA !!! – Z dniem 01 stycznia 2024 r. następuje zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dodatkowe informacje!

Obowiązujące formularze oświadczeń DETAL/GASTRONOMIA oraz CATERING!

Udostępniliśmy dla Państwa nowe wzory oświadczeń o wartości sprzedaży
w wersji word
oraz usługę formularz aktywny z wbudowanym kalkulatorem opłat, pozwalający na wprowadzenie danych, automatyczne naliczenie opłat oraz umożliwiające wysłanie oświadczeń drogą elektroniczną.

Aby skorzystać z formularzy aktywnych należy kliknąć w link na karcie usług Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń  lub w link do strony:

https://eobywatel.erzeszow.pl/pl/1028-eformularze/19788-wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-zezwolen.html

w której można założyć swoje konto i użyć formularza aktywnego z funkcją kalkulatora opłat za korzystanie z zezwoleń.

Nowy portal do obsługi przedsiębiorców posiadających zezwolenia sprzedaż alkoholu!

Zachęcamy również wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa do zarejestrowania
i zalogowania się do nowego portalu na stronie https://zezwoleniaalk.erzeszow.pl

i po weryfikacji konta do wygenerowania oświadczenia o wartości sprzedaży bezpośrednio
z pozycji wyświetlonej listy aktualnych zezwoleń. Usprawni to proces wprowadzania danych oraz zapewni pełną zgodność z posiadanymi zezwoleniami.
Portal zapewni Państwu wydruk takiego oświadczenia oraz możliwość jego złożenia za pośrednictwem formularza elektronicznego pod warunkiem podpisania go za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę uprawnioną z Państwa strony. Podpisany wydruk można również wysłać do Urzędu pocztą lub doręczyć osobiście  do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa  Pl. Ofiar Getta 7 pok.52.

Zachęcamy do korzystania z nowych usług przygotowanych dla Przedsiębiorców!