NCK – Kultura – Interwencje. Edycja 2023

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. Edycja 2023.

Celemprogramujest tworzeniewarunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach tego programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów w zakresie:

  1. Organizacji wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;
  2. Organizacji konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;
  3. Organizacji rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

  1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  2. Organizacje pozarządowe;
  3. Koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
  4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  5. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 24.04.2023 r. do  31.10.2023 r.

Dofinansowanie od 5 000 zł do 150 000 zł (75%-100%).

Budżet Programu wynosi 10 000 000 zł.

Termin składania wniosków: do 13 marca 2023 r.

Więcej informacji w sprawie konkursów mogą Państwo znaleźć na stronie: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/kultura-interwencje-edycja-2023-nabor-wnioskow