Wojna trwa już rok, a chętnych do pomocy wciąż nie brakuje

W ciągu roku trwania rosyjskiej inwazji na Ukrainę Rzeszów zmienił się w miejsce, które wielu naszym sąsiadom zapewnia schronienie. Przez nasze miasto przewinęło się ponad 100 tysięcy Ukraińców, a około 40 tysięcy postanowiło tu pozostać.

Wojna w Ukrainie trwa już rok. Rosyjska agresja na naszego sąsiada spowodowała, że także w Rzeszowie życie zmieniło się diametralnie. Szczególnie w pierwszych tygodniach wojny do naszego miasta ściągały tysiące uchodźców szukających schronienia przed koszmarem wojny. Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek jest dumny z tego, w jaki sposób lokalna społeczność okazała im serce i zrozumienie.  – Mieszkańcy, społecznicy, właściciele lokalnego biznesu od pierwszego dnia na dworcu, we wszystkich naszych punktach pomocowych, tysiącami dostarczali żywność, artykuły higieniczne, opatrunkowe, środki łączności i wszystko, co było potrzebne. Nasi mieszkańcy potrafili również przyjąć pod własne dachy, do własnych domów i własnych mieszkań tysiące matek z dziećmi chroniącymi się tu, u nas, przed wojną. To nieprawdopodobne wydarzenie w skali całego kraju – mówi Konrad Fijołek.

Fala pomocy Ukraińcom od początku wojny jest potężna. Zaangażowanie lokalnej społeczności doceniły międzynarodowe organizacje, jak fundacja Seana Penna, CORE Response, Medair czy IOM, a także międzynarodowe instytucje, jak UNHCR czy UNICEF. Każda z nich wspomaga Rzeszów na kolejnych etapach niesienia pomocy potrzebującym. 22 maja ubiegłego roku Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, nadał specjalny tytuł „Miasta-Ratownika” jako pierwszemu miastu na świecie właśnie Rzeszowowi, doceniając wysiłek wszystkich rzeszowian.  

https://www.youtube.com/embed/G5lJ2N-Tw7o
Miasto, które normalnie jest zamieszkiwane przez około 200 tysięcy ludzi, w szczycie kryzysu uchodźczego gościło u siebie 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy, wysyłając jednocześnie setki tysięcy ton pomocy humanitarnej za naszą wschodnią granicę.

Jak wskazuje prezydent Konrad Fijołek, wyzwań związanych z pomocą uchodźcom wciąż jest wiele. Początkowo było to przede wszystkim zapewnienie schronienia, żywności i poczucia bezpieczeństwa, w czym z wielkim zaangażowaniem pomagali mieszkańcy miasta. W kolejnym etapie Ukraińcy potrzebowali pomocy medycznej, psychologicznej i wszelkiego rodzaju wsparcia dla osób, które postanowiły tu pozostać. – Kiedy uchodźcy poczuli się nieco bezpieczniej, zapewniliśmy miejsca w szkołach, przedszkolach i żłobkach. To wyzwanie, nad którym pracujemy nadal, bo integracja uchodźców z lokalną społecznością to teraz zadanie numer jeden. Chcemy pomóc im w nauce języka polskiego, poznaniu podstaw przepisów i realiów życia w Polsce. A także w znalezieniu pracy. Coraz więcej tych osób zaczyna sobie u nas dobrze radzić i prowadzić samodzielnie normalne życie – zwraca uwagę prezydent Rzeszowa.  

Rzeszów pozostaje niezmiennie ważnym punktem w kontekście dalszego transportu pomocy humanitarnej na wschód. Przyjmujemy dary i kierujemy na Ukrainę. Organizujemy zbiórkę potrzebnych przedmiotów, jak chociażby ostatnio – agregatów prądotwórczych. Poniżej lista wybranych działań, jakie miasto wspólnie z partnerami realizuje do tej pory na rzecz pomocy uchodźcom.   

Pomoc obywatelom Ukrainy realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

1. świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

  • na 17 014 obywateli,
  • kwota wypłacona – 19 727 835  zł

2. świadczenia rodzinne

Liczba wniosków o świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy

  • zasiłki rodzinne z dodatkami – dla 1496 dzieci,
  • zasiłki pielęgnacyjne – dla 44 osób
  • świadczenia pielęgnacyjne – dla 6 osób
  • specjalny zasiłek opiekuńczy –  dla 1 osoby
  • świadczenie rodzicielskie – 23 wniosków
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe – 19 wniosków

W roku 2022 i 2023 wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę – 1 030 165 zł.

3. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę:

– świadczenie zostało wypłacone dla 7 283 obywateli Ukrainy na kwotę 2.184.900 zł

4. Pomoc w formie zapewnienia jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci obywateli Ukrainy w szkole oraz przedszkolu:

– w szkole: 334 dzieci,
– w przedszkolu: 72 dzieci.

5. Wsparcie w formie bezpłatnej pomocy psychologicznej:

– 204 dzieci obywateli Ukrainy

6. Nadzór nad bezpieczeństwem dzieci na mocy 160  Postanowień Sądu Rejonowego w Rzeszowie ustanawiających opiekunów tymczasowych dla 175 małoletnich obywateli Ukrainy.

7. Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy, którzy bez opiekuna przekroczyli granicę – 15 dzieci

8. Warsztaty z rozwoju kompetencji społecznych w partnerstwie z UNICEF – dla 51 małoletnich obywateli z Ukrainy

9. Spotkania wzmacniająco – wspierające dla opiekunów dzieci z Ukrainy – 28 opiekunów

Inne formy pomocy udzielonej naszym sąsiadom:

– 170 agregatów przekazanych miastom w Ukrainie,
– 1430 uczniów zapisanych do rzeszowskich szkół publicznych i niepublicznych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
– 90 wydarzeń Estrady i RIKu – warsztaty, koncerty, potańcówki, spektakle teatralne, pikniki,
– 30 wydarzeń Teatr Maska: wystawy, warsztaty, zwiedzanie, projekcje filmów,
– 78 wydarzeń RDK: koncerty, półkolonie, imprezy plenerowe, warsztaty, widowiska, wycieczki integracyjne.

W ramach działań na rzecz uchodźców z Ukrainy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa koordynuje realizację porozumienia zawartego z UNICEF – Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci.

W ramach tego porozumienia finansowane są działania w obszarach:

1.    ochrona dzieci, w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

•    Organizacja warsztatów dla dzieci w celu wzmocnienia ich kompetencji społecznych,
•    Prowadzenie spotkań wzmacniajaco-wspierajacych dla opiekunów,
•    Wspieranie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci uchodźców i społeczności przyjmującej,
•    Działania na rzecz ochrony dzieci realizowane przez NGO – integracyjne i sportowe z uwzględnieniem rozwoju kompetencji psychospołecznych.
 
SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień

•    Warsztaty dla dzieci i młodzieży dostosowane do ich indywidualnych potrzeb:
•    Zapewnienie specjalistów do wsparcia MHPSS i prowadzenia zajęć rekreacyjnych dla dzieci w godzinach popołudniowych, opracowanie platform cyfrowych, materiałów itp.
•    Wyposażenie i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych do pracy z dziećmi ukraińskimi podczas zajęć integracyjnych i psychospołecznych.
•    Organizacja konferencji pt.  „Działania na rzecz ochrony Praw Dziecka”.  Celem tego działania jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej praw dziecka.

Estrada Rzeszowska

•    Cykl warsztatów, spotkań rozwijających umiejętności, których tematyka dotyczyć będzie: współpracy w grupie, komunikacji, budowania relacji, zaangażowania, przywództwa. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w w/w dziedzinach. Szkolenia służyć będą nie tylko podniesieniu kompetencji i edukacji, ale również integracji i tworzeniu możliwości do wspólnego podejmowania aktywności.
•    Zima w mieście to szereg warsztatów kierowanych głównie do dzieci i młodzieży które za nadrzędny cel stawiają integrację, stworzenie przestrzeni do dialogu przedstawicieli społeczności zarówno ukraińskiej jak i polskiej. Cel ten będzie zrealizowany poprzez organizację spotkań, warsztatów, aktywności o charakterze artystycznym jak i edukacyjnym.
 
2.    edukacja, w tym:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

•    Zakup wyprawek dla dzieci w przedszkolach (np. plecaki, książki, kredki, piórniki, zeszyty, mazaki, pluszaki);
•    Zatrudnienie animatorów dla dzieci z Ukrainy w przedszkolach w Rzeszowie (wynagrodzenie);
•    Szkolenie animatorów ds. wczesnego rozwoju (ECD);
•    Zakup doposażenia placów zabaw w przedszkolach w zewnętrzne urządzenia przenośne i pomoce dydaktyczne oraz zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć w jednostkach oświatowych w których są dzieci z Ukrainy (m.in. drukarki, kserokopiarki, papier ksero, materiały biurowe);
•    Zapewnienie wsparcia psycho-emocjonalnego uczniom już zapisanym do szkół i przedszkoli;
•    Zakup zestawów z wyprawką dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (np. plecaki, książki, kredki, piórniki, zeszyty, flamastry);
•    Zatrudnianie asystentów wielokulturowych (wynagrodzenie);
•    Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci uchodźców i społeczności przyjmującej z zakresu historii, kultury i geografii Polski i Ukrainy;
•    Zatrudnienie asystentów języka ukraińskiego dla uczniów (wynagrodzenie);
•    Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół (np. sprzęt multimedialny, sprzęt sportowy) oraz zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć w jednostkach oświatowych w których są dzieci z Ukrainy (m.in. drukarki, kserokopiarki, papier ksero, materiały biurowe, słuchawki itp.);
•    Tworzenie lokalnych (sąsiedzkich) Centrów Integracji poprzez Sport;
•    Organizacja zajęć pozaszkolnych mających na celu integrację społeczności Ukraińskiej z Polską;
•    utworzenie Centrum Edukacji Zdalnej (cztery punkty);
•    Dystrybucja zestawów rekreacyjnych UNICEF;
•    Dystrybucja odzieży sportowej dla ukraińskich uczniów-uchodźców Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej przez 35 szkół;
•    Przygotowanie miejsc relaksu i integracji (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków);
•    Wynajęcie (pozyskanie) lokalu, zakup wyposażenia (Utworzenie Punktu Informacji Oświatowej);
•    Zatrudnienie pracowników (utworzenie Punktu Informacji Oświatowej);
•    Zakup wyposażenia do Centrum Wsparcia (Utworzenie Centrum Wsparcia przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2;
•    Zatrudnienie specjalistów w Punkcie (Utworzenie Centrum Wsparcia przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2;

Miejski Zespół Żłobków

•    Zakup wyposażenia grup dziecięcych do 10 żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie (dla 1563 dzieci w tym 20 dzieci z Ukrainy);
•    Zakup sprzętu multimedialnego do 10 żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie (dla 1563 dzieci w tym 20 dzieci z Ukrainy;
•    Szkolenie dla 252 opiekunek (z 10 żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie): “Pierwsza pomoc psychologiczna”.
•    Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do 10 żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie (dla 1563 dzieci w tym 20 dzieci z Ukrainy);
•    Dostawa klocków lego duplo do 10 żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie (dla 1563 dzieci w tym 20 dzieci z Ukrainy), różnych zestawów;
•    Zakup kompletnego wyposażenia pomieszczeń dla 25 dzieci i 6 osób personelu;
 
3.    zdrowie, w tym:

SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

•    Zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych poprzez: zainstalowanie tablic informacyjnych z tłumaczeniem na język ukraiński (tablice informacyjne ścienne i sufitowe w Szpitalu Miejskim, Przychodni Specjalistycznej Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz POZ Nr 5)
•    Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych poprzez: dostosowanie poczekalni edukacyjno-profilaktycznych dla matek z dziećmi (np. monitory LCD z oprogramowaniem przeznaczonym do wyświetlania filmów i plakatów edukacyjno-profilaktycznych, krzesła, ławki, stoły, meble, przewijaki i inne wyposażenie)
•    Zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych poprzez: przygotowanie materiałów edukacyjnych i profilaktycznych w języku ukraińskim (m.in. plakaty, ulotki, spoty i inne)
•    Zakup dystrybucja apteczek (Zestawy zostaną rozdysponowane wśród szkół, przedszkoli, żłobków, filii Rzeszowskiego Domu Kultury, domów dziecka, domów pomocy społecznej, budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, szpitala, SPZOZ Ośrodka Leczenia Uzależnień itp.) – 150 zestawów do 150 obiektów
•    Wyposażenie gabinetów higieny szkolnej w środki dezynfekcyjne i różowe pudełka z artykułami higienicznymi pierwszej potrzeby (40 placówek)
•    Zakup i dystrybucja zestawów higienicznych do szkół, przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Kultury, jednostek medycznych. Zawartość zestawu: mydło, ręczniki jednorazowe, płyny do dezynfekcji (Covid-19), ale także podstawowe środki czystości. – 150 zestawów do 150 obiektów

Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

•    Realizacja miejskiej kampanii komunikacyjnej skierowanej do obywateli Ukrainy, mającej na celu zachęcenie do szczepień ochronnych

4.    ADAP (Rozwój i uczestnictwo młodzieży), w tym:

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa

•    Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży

Rzeszowski Dom Kultury

•    PÓŁKOLONIE LETNIE – 9,5 godzinny pobyt dzieci w domu kultury (7.00 – 16.30) i inne wydarzenia integracyjne;
•    WARSZTATY INTEGRACYJNE – Cykl warsztatów tematycznych dla dzieci organizowane w grupach 20 osobowych w filiach RDK.

Estrada Rzeszowska

•    Dzień dobry | Добрий день;
•    Cykl plenerowych imprez integracyjnych: Cykl plenerowych wydarzeń integracyjnych: Piknik oraz dwa koncerty integrujące społeczność polską i ukraińską;
•    Cykl wydarzeń PoznajMy się;
•    Cykl koncertów z udziałem muzyków z Krajów Partnerstwa Wschodniego, w tym z Ukrainy;
•    Plenerowe pokazy filmowe prezentowane na Skwerze Kultury, w repertuarze planowane są filmy znane oraz cenione wraz z ukraińskimi tłumaczeniami;
•    Silent disco – Impreza taneczna w samym centrum miasta;
•    Potańcówka swingowa – miejska potańcówka w stylu retro z instruktorami i muzyką na żywo;
•    PLENEROWE PERFORMANCE – Plenerowe pokazy odbędą się na Skwerze Kultury,

Teatr MASKA

•    Maska bez barier – Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński
•    Warsztaty plastyczne dla dzieci „W pracowni Dżepetta”

Całkowity koszt przewidywanego dofinansowania, to 11 144 695 zł.

Ponadto, Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców pn. „Aktywizacja i integracja minimum 25 kobiet z Ukrainy” w ramach projektu „Fundusz Solidarności dla Ukrainy”. Zadanie jest finansowane ze środków Stowarzyszenia Miast Francuskich. Całkowity koszt przewidywanego dofinansowania, to 271 890 zł.

Wojna trwa już rok, a chętnych do pomocy wciąż nie brakuje. Fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa