Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku pn.: „Zawieszony obiad kawa/herbata dla osób w wieku emerytalnym 65+”

18 stycznia 2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku pn.: „Zawieszony obiad kawa/herbata dla osób w wieku emerytalnym 65+” w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

Przedmiotem zlecenia jest zapewnienie z obiadów (ciepłych posiłków dwudaniowych zupa + drugie danie + kawa/herbata ) dla 20 osób w wieku emerytalnym 65+. zamieszkałych w mieście Rzeszów. Obiady, kawę, herbatę należy zapewnić, przez okres co najmniej 82 dni następujących nieprzerwanie po sobie, w okresie 1 marca – 31 grudnia 2024 r.

Oferent jest zobowiązany:

– zapewnić lokal spełniający wymogi Sanepidu oraz przepisy ppoż. i BHP dla tego rodzaju placówek;

– zapewnić odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające spożycie posiłku, w szczególności miejsc siedzących przy stołach (bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania);

– zapewnić otwarcie lokalu dla osób korzystających z posiłków w godzinach od 12:00 do 16:00;

– prowadzić kwalifikacje i ewidencję odbioru posiłków przez osoby korzystające.

Budżet na zadanie to kwota 45 000,00 zł. Wkład oferenta nie jest wymagany.

Oferent musi zaplanować i przedstawić w ofercie sposób kwalifikacji osób objętych wsparciem w ramach zdania.

W składanych ofertach należy:

1) zachować lokalny charakter zadań, poprzez udział w realizacji zadania wyłącznie mieszkańców Rzeszowa w wieku emerytalnym;

2)  podać liczebność i przyjęte kryteria doboru uczestników zadania.

Oferty należy sporządzić za pośrednictwem generatora ofert dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl i złożyć w terminie do dnia 17 lutego 2024 r. (organizacje, które chcą przystąpić do konkursu muszą zarejestrować się w generatorze ofert),

Filmy instruktażowe dotyczące zakładania konta organizacji oraz składania ofert znajdują się na kanale YT: https://www.youtube.com/channel/UC2VwYIYOG5XWFvIsro99i_g

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/1874-ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych/90019-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2024-roku-pn-zawieszony-obiad-kawaherbata-dla-osob-w-wieku-emerytalnym-65_-w-ramach-rzeszowskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2024-rok.html

Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu. Odbędzie się ono 23 stycznia 2024 r. (środa) w Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab, ul. 3 Maja 13 (I piętro) o godz. 10.00. Przewidywany czas trwania spotkania to 1 godz.

Na spotkaniu będzie możliwość zadania pytań dot. konkursu.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu jest możliwe pod numerem telefonu 17 875 48 05 lub na adres wps@erzeszow.pl

Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona (ok. 10 osób). Kryterium decydującym jest kolejność zgłoszeń.