Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku

18 stycznia 2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.

Celem i zakresem konkursu jest tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych podmiotów i inicjatyw obywatelskich.

W ramach konkursu planowane jest zrealizowanie zadania polegającego na wsparciu organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną i promocyjną.

Oferty składane w odpowiedzi na konkurs powinny zawierać koncepcję działań ukierunkowanych na rozwój oraz profesjonalizację organizacji pozarządowych przy wykorzystaniu działań obligatoryjnych.

Budżet na zadanie to kwota 100 000,00 zł. Wkład oferenta nie jest wymagany.

W składanych ofertach należy:

1) zachować lokalny charakter zadań, poprzez udział w realizacji zadania wyłącznie organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Rzeszowa,

2) podać liczebność i przyjęte kryteria doboru uczestników zadania (przedstawicieli organizacji pozarządowych).

Oferty należy sporządzić za pośrednictwem generatora ofert dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl i złożyć w terminie do dnia 17 lutego 2024 r. (organizacje, które chcą przystąpić do konkursu muszą zarejestrować się w generatorze ofert),

Filmy instruktażowe dotyczące zakładania konta organizacji oraz składania ofert znajdują się na kanale YT: https://www.youtube.com/channel/UC2VwYIYOG5XWFvIsro99i_g

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/1874-ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych/92417-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-w-art-3-ust-3-w-zakresie-okreslonym-w-pkt-1-32a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-w-2024-roku-termin-skladania-ofert-uplywa-17-lutego-2024-r.html

Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu. Odbędzie się ono 25 stycznia 2024 r. (czwartek) w Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab, ul. 3 Maja 13 (I piętro) o godz. 12.00. Przewidywany czas trwania spotkania to 2 godz. Na spotkaniu będzie możliwość zadania pytań dot. konkursu.
Zgłoszenie udziału w spotkaniu jest możliwe pod numerem telefonu 17/ 875 46 56 lub na adres wps@erzeszow.pl
Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Kryterium decydującym jest kolejność zgłoszeń.