Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji

Celem realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” jest wsparcie działań rewitalizacyjnych prowadzonych na podstawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” poprzez dofinansowanie realizacji oddolnych projektów społecznych na terenie obszaru rewitalizacji (osiedla: Śródmieście, Grota-Roweckiego, Pułaskiego, Piastów, 1000-lecia, Andersa), wpisujących się w określone w LPR kierunki działań rewitalizacyjnych dla sfery społecznej procesu rewitalizacji, tj.

1) przeciwdziałanie bezrobociu;
2) przeciwdziałanie ubóstwu;
3) aktywizacja ekonomiczna mieszkańców;
4) wzmocnienie procesu integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej;
5) wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie więzi społecznych;
6) rozwój ekonomii społecznej;
7) wdrożenie programów pomocy społecznej, w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych;
8) rozwój oferty rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży;
9) aktywizacja społeczna osób starszych;
10) aktywizacja społeczna młodzieży;
11) wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego;
12) poprawa stanu zdrowia mieszkańców;
13) poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
14) zachowanie i promocja niematerialnego dziedzictwa kulturalnego.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty społeczne, realizowane na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”, tj. na terenie osiedli: Śródmieście, Grota-Roweckiego, Piastów, Pułaskiego, 1000-lecia, Andersa. Zadanie musi być realizowane na minimum jednym ze wskazanych powyżej osiedli. Wyklucza się możliwość realizacji projektów poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji. Adresatem zadań realizowanych na podstawie niniejszego konkursu muszą być mieszkańcy Rzeszowa. 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte działania takie jak np.: programy animacyjne (np. czasu wolnego), spotkania tematyczne (np. działania kulturalne, edukacyjne), projekty sąsiedzkie, warsztaty, szkolenia, wystawy, konferencje/seminaria, wydanie publikacji, poradników, itp. Możliwe jest dofinansowanie zadań realizowanych w inny sposób, pod warunkiem utrzymania zgodności proponowanych działań i rozwiązań organizacyjnych z przepisami prawa oraz kierunkami działań, określonymi na wstępie, wskazanymi w “Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” kierunkami działań dla sfery społecznej.

Pełne ogłoszenie konkursowe dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa, pod adresem: LINK

Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić w generatorze ofert, dostępnym pod adresem: https://generatorNGO.erzeszow.pl i złożyć w sposób opisany w ogłoszeniu, w terminie do dnia 29 maja 2023 r.